Bizi takip edin
|
EN

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ


Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans seviyesindeki yükseköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilere, akademik başarı durumlarının değerlendirilerek her yarıyılda alacakları derslerin seçiminde ve Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında yürütülecek danışmanlık süreçlerinin uygulanmasına ilişkin esasları kapsar.

 

Tanımlar

Madde 2 -(1) Bu Yönergede geçen;

a) Öğrenci Akademik Danışmanı: Öğrencilerin başarı durumunu ve mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini,
b) Etkileşimli Kayıt: (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek birlikte onayladıkları ders kayıt işlemini,
c) Danışman onayı: (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Öğrencinin yapmış olduğu ders seçimlerin OASIS üzerinden onaylanması işlemini,
ç) Çekinceli danışman onayı: Öğrencinin ders seçimlerinin kısmen veya tamamen uygun bulunmadığı durumlarda verilen danışman onayını, 
d) Akademik Yetersiz Öğrenci: (Değişik SK 10/09/2015-255-A/15 / MHK 06/10/2015-11) (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50 altında olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70den az olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80 altında olan öğrencileri, 
e) Koşullu Başarılı Öğrenci: (Değişik SK 10/09/2015-255-A/15 / MHK 06/10/2015-11)  (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrencileri, 
f) Akademik Birim Yöneticisi: İlgili Bölüm Başkanı, Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürünü,
g) Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
ğ) Dekan: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
h) Müdür: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,
ı) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini, 
ifade eder.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 31. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Danışmanların Görevlendirilmesi

Madde 4-(1) Kayıtlı olduğu programda/bölümde eğitime başlayacak her öğrenciye ilgili bölüm başkanı tarafından o bölümde tam zamanlı görevli öğretim üyeleri/öğretim görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir.

(2) (Mülga SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) 

(3) Danışman olarak görev yapmakta iken geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak veya danışmanlık görevini yürütemeyecek olan öğretim elemanının yerine ilgili bölüm başkanı tarafından geçici veya daimi bir danışman atanır.

(4) ERASMUS veya diğer işbirliği protokolleri kapsamında değişim öğrencisi olarak Üniversiteye gelen öğrencilerin akademik danışmanlıkları Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ilgili bölümün ERASMUS Koordinatörü tarafından yürütülür.

(5) ÇAP, YDP ve Sertifika Programları kapsamında alınan derslere ilişkin akademik danışmanlık süreçleri ilgili bölümün ÇAP, YDP ve Sertifika Koordinatörleri tarafından yürütülür.

(6) (Eklendi SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Danışman ve koordinatör öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Zorunlu olmadıkça, öğrencinin akademik danışmanı ve koordinatörü değiştirilmez. 

 

Danışmanın Görevleri

Madde 5- (1) Öğrenci akademik danışmanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Danışmanı olduğu öğrencilere ders seçimlerinde ve üniversite yaşamı boyunca yer alacakları tüm eğitim-öğretim süreçlerini planlamak konusunda danışmanlık yapar. Danışman, öğrencinin ders seçimleri için öneride bulunabilir, çekinceli onay verebilir. 

b) Danışmanı olduğu öğrencilere Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirme ve rehberlik yapar.

c) Öğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları bilir ve takip eder.

ç) Danışmanı olduğu öğrencilere üniversite süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yardımcı olur.

d) Danışmanı olduğu engelli öğrencilerin özel eğitim gereksinimleri konusunda akademik birim yöneticisine bildirimde bulunur.

e) Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik başarılarını, program dahilinde alması gereken tüm dersleri alıp almadığını ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder ve öğrencilere geri bildirimde bulunur.

f) Danışmanlık süreçlerinde öğrenci ile ilişkisini karşılıklı saygı esasına dayandırır.

 

Denetim ve Geliştirme:

Madde 6 - (1) Danışmanlık görev ve faaliyetlerinin denetimi ve danışmanlık süreçlerinin geliştirilmesine yönelik geri bildirimlerin üniversite yönetimine iletilmesi ilgili akademik birim yöneticisinin sorumluluğundadır. Danışmanlar, danışmanlık sisteminin daha etkin çalışması için gerekli gördükleri önerilerini ilgili akademik birim yöneticilerine iletirler.

 

Danışmanlık Sisteminde Öğrencinin Yükümlülükleri

Madde 7- (1) Danışmanlık sisteminde öğrencinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

 

a)  (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Öğrenci eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili tüm yönetmelik ve düzenlemeleri, ders alma, sınıf geçme ve mezun olma vb. süreçler için öngörülen koşulları bilmeli ve yerine getirmelidir. Öğrenci danışmanın önerilerini, çekinceli onaylarını dikkate alarak ders kaydını yenilemelidir. Öğrencinin eğitim-öğretim süreçlerine dair yapacağı tercih ve uygulamalar kendi sorumluluğundadır. 

b) Öğrenci her yarı yıl en az bir kez danışmanı ile iletişim kurmalıdır.

c) Öğrenci ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalı ve danışmanına onaylatmalıdır.

ç) (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Öğrenci ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalı ve ders kayıtları dönemi ile ekleme bırakma dönemlerinde danışmanına/koordinatörüne onaylatmalıdır.

d) Öğrenci kurumun yönetmeliklerine, değerlerine ve ilkelerine uymalıdır.

e) Öğrenci danışmanlık süreçlerinde danışmanı ile ilişkisini karşılıklı saygı esasına dayandırmalıdır.

 

Ders Kayıtları ve Onay İşlemleri 

Madde 8- (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülür.

a) Öğrenciler her yarıyıl başında üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan süreler içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlamak ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdürler.
b) Akademik yetersiz öğrenciler ile ön lisans programlarında 2. sınıf ya da lisans programlarında 3. ve 4. sınıfta olan koşullu başarılı öğrencilerin etkileşimli ders kaydı yapmaları zorunludur.
c) Ders kayıtları ve onayları OASIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılır.
ç) (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Ders kayıtları ile ders ekleme bırakma dönemlerinin her ikisinde de danışman onayı yapılır.
d) Etkileşimli kayıt zorunluluğu olan öğrencilerin danışman onayları, kampus yerel ağına dahil olan bilgisayarlar üzerinden öğrenci ile birlikte karşılıklı şifre (OASIS) girmek suretiyle gerçekleştirilir.
e) Etkileşimli kayıt dışındaki tüm kayıtlar ve danışman onayları üniversite yerel ağı dışından da yapılabilir.
f) Etkileşimli kayıt zorunluluğu olmayan öğrenciler, gerekli görülmesi halinde danışmanları tarafından etkileşimli onay için davet edilebilir. Bu durumdaki öğrencilere OASIS sistemi üzerinden mesaj gönderilir ve bu öğrencilerin danışman onayları etkileşimli olarak sonuçlandırılır.
g) (Değişik SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31) Danışman, öğrencinin ders seçimleri için öneride bulunabilir, çekinceli onay verebilir ve Öğrenci Bilgi Sistemine gerekçesini belirtir.
ğ) Yarıyıl/yıl kayıtları danışman onayı ile kesinleşir. Danışman onayı alınmamış yarıyıl/yıl ders kayıtları mali yükümlülükler yerine getirilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.
h) Mevzuata aykırı kayıtlar ya da belirtilen zamanlar içerisinde onayı tamamlanmamış kayıtlar hakkında idare ve danışmanların işlem yürütme ve değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Madde 9 - (1) (Mülga SK 25/12/2019-379-A/14 / MHK 15/01/2020-31))

 

Yürürlük

Madde 10 – (1) Bu yönerge, üniversite senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11 – (1) Bu Yönergeyi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönerge  07.01.2013 tarih ve 202/A11 1sayılı Senato Kararı ve 12.02.2013 tarih ve 30/17 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.