AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun oluşumu ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesinin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, iç ve dış kalite güvencesi sisteminin kurulması, yürütülmesi ve akreditasyon süreçlerine yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesi ile 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Başkan: İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun başkanını,
 2. Birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri, akademik ve idari birimleri,
 3. Dış Değerlendirme: İzmir Ekonomi Üniversitesinin veya İzmir Ekonomi Üniversitesi programlarının; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen dış değerlendirme sürecini,

ç)         İç Değerlendirme: İzmir Ekonomi Üniversitesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetleri kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, ifade eder.

 1. Genel Sekreter: İzmir Ekonomi Üniversitesi genel sekreterini,
 2. Kalite Direktörü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörünü
 3. Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,
 4. Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun çalışmalarının takibi ve yürütülmesine destek hizmeti sağlayan idari birimi,

ğ)         Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversite için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan, kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

 1. Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Üniversitenin, eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,

ı)          Kurul: İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunu,

 1. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, 5 yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,
 2. Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 3. Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin Öğrenci Konseyi başkanını,
 4. Performans Göstergeleri: Üniversitenin, amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,
 5. Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların, Üniversitenin ilgili programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,
 6. Program Değerlendirmesi: Üniversitenin iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,
 7. Rektör Yardımcısı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

ö)         Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

 1. Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

 r)         Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

s)         Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ş)         Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

t)          Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulunu,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Üyelerinin Görev Süreleri

Kurulun Oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurulun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı yapar.

(2) Kurulun çalışmaları, Rektör tarafından atanan Kalite Direktörü tarafından yürütülür.

(3) Kurul; Başkan, Kalite Direktörü, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından belirlenen üyeler ile Genel Sekreter, ilgili süreç temsilcileri, Öğrenci Temsilcisi olmak üzere Senato tarafından belirlenen üyelerden oluşur.

(4) Kurul üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde Senato tarafından aynı usulle seçim/görevlendirme yapılır. Seçilen/görevlendirilen üyenin görev süresi, görevlendirildiği tarihten itibaren üç yıldır.

(5) Kurulun büro ve personel destek hizmetleri Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Kurul Üyelerinin Görev Süresi

MADDE 6 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye, aynı usul ve esasla yeniden seçilebilir.

(2) Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ve esasla yeni bir üye seçilir.

(3) Öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıldır. Öğrenci temsilcisinin üyeliğinin düşmesi durumunda senatonun çağrısı üzerine öğrenci konseyinin seçeceği bir öğrenci görevlendirilir.

 

Kurulun Karar Alma Süreci

MADDE 7 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunu alan taraf çoğunluk sayılır.

(2) Üyeler, toplantıya katılamama durumunda Kalite Direktörüne mazeret bildirmekle yükümlüdürler.

 

Kurulun Toplantı Periyodu

MADDE 8 – (1) Kurul, önceden belirlenen yer ve zamanda yılda en az dört kez ve başkanın ya da Kalite Direktörü’nün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

 

Kurulunun Görevleri

MADDE 9– (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kalite anlayışının tüm iç ve dış paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamak,

b) Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, süreci takip ederek sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,

c) Akademik birimlerin akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,

ç) Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini izlemek,

d) İç ve dış değerlendirme sonuçlarını inceleyerek, iyileştirici ve düzeltici faaliyetleri planlamak ve yürütülmesi için Rektörlüğe sunmak,

e) İç ve dış paydaş görüşlerini kalite geliştirme sürecine dâhil etmek,

f) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek, kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık KİDR’i hazırlayarak Senatoya sunmak,

g) Senato tarafından onaylanan yıllık KİDR’in kolay erişilebilir şekilde Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

ğ) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek, Yükseköğretim Kalite Kurulunun dış değerlendirme süreci çalışmalarına destek vermek,

h) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında hazırlanan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edilen KGBR’nin Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

ı) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,

i) Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversite Senatosunda paylaşmak,

j) Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,

k) Öğrencilerin öğrenim süresince evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim almaları için akademik birimlerin öğrencilerle periyodik olarak görüşmeler yapmasını sağlamak, bu görüşmelerin raporlarını incelemek, Rektörlüğe iyileştirici faaliyet önerilerinde bulunmak ve tüm paydaşlarla paylaşmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Değerlendirme, Dış Değerlendirme ve İyileştirme Eylem Planları

İç değerlendirme süreci ve takvimi

MADDE 10- (1) Üniversite Kurulu, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yıllık olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlar.

(2) Kurul, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Mart ayı sonuna kadar tamamlar ve KİDR’i hazırlar ve Senato onayı için Rektörlüğe sunar. Rapor, Senatonun onayının ardından Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletilir.

(3) KİDR, kamuoyuna açıktır. Yıllık iç değerlendirme raporları Üniversite’nin internet sitesinden yayımlanır.

 

İç değerlendirme raporlarının kapsamı

Madde 11- (1)  İç değerlendirme raporları aşağıda yer alan alanlarla ilgili çalışmalarını içerir.

a) Üniversite’nin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenmiş misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçler,

b) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel ve organizasyonel süreçleri ve faaliyetler,

c) Üniversitenin hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin faaliyetlerinin değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemi

ç) Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların düzenli olarak gözden geçirilmesine ilişkin faaliyetler,

d) Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalar,

e) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye gereksinim duyulan konular.

 

Kurumsal dış değerlendirme programı

MADDE 12- (1) En az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek düzenli bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında yapılan değerlendirmedir. Üniversite’nin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.

(3) Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, bu yönergenin 11nci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Birim/program düzeyinde akreditasyona yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip ulusal veya uluslararası bağımsız bir kurumca gerçekleştirilir ve birim/program ile sınırlı olur.

 

Kurumsal Dış değerlendirme raporunun kapsamı

MADDE 13- (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında, YÖK Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler değerlendirme sürecinin sonunda Üniversite için bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlar.

(2) Üniversite için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

 

Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 14 – (1) Üniversitede yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve dış değerlendirme programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları ilgili Üniversitenin ve Kurulun resmi internet sayfalarında yayımlanır.

 

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 15 – (1) Bu yönerge kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

             

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile birlikte ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Bu yönerge 25.12.2019 Tarihli 379 A/8 sayılı Senato kararı ve 15.01.2020 tarihli 31 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.