Bizi takip edin
|
EN

KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 –(Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) (1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan “Kalite Komisyonu”nun oluşumu ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) (1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesinin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, iç ve dış kalite güvencesi sisteminin kurulması, yürütülmesi ve akreditasyon süreçlerine yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan “Kalite Komisyonu”nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesi ile 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 

a) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Ek SK-21.04.2021-432-A/10) Akademik Birim Kalite Komisyonları: Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Kalite Komisyonlarını,

 

b) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Ara değerlendirme: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon veya beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarının kalite gelişim süreçlerinin Kurul tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirme neticesinde tam akreditasyon veya akreditasyonun reddi kararı verilen değerlendirme sürecini,

 

c) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Ara Değerlendirme Raporu: Ara değerlendirme kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

 

ç) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Başkan: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kalite Komisyonu başkanını,

 

d) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile idari birimleri,

 

e) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Değerlendirme süreçleri: Kurul tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programı, kurumsal akreditasyon programı, izleme programı ve ara değerlendirmeyi,

 

f) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

Dış Değerlendirme: İzmir Ekonomi Üniversitesinin veya İzmir Ekonomi Üniversitesi programlarının; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen dış değerlendirme sürecini,

 

g) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) İç Değerlendirme: İzmir Ekonomi Üniversitesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetleri kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

 

ğ) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) İdari Birimler Kalite Komisyonu: Tüm idari birimlerin temsil edildiği Kalite Komisyonunu,

 

h) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) İzleme programı: Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kalite gelişimlerinin Kurul tarafından değerlendirildiği değerlendirme sürecini,

 

ı) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) İzleme Raporu: İzleme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için izleme takımı tarafından hazırlanan raporu,

 

i) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Genel Sekreter: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreterini,

 

j) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Genel Sekreter Yardımcısı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri Yardımcısını,

 

k) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Direktörü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörünü

 

l) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,

 

m) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kalite Komisyonunun çalışmalarının takibi ve yürütülmesine destek hizmeti sağlayan idari birimi,

 

n) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) 

Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversite için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan, kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

 

o) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Üniversitenin, eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,

 

ö) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

 

p) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulunu,

 

r) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı: Yükseköğretim kurumlarının Kurul tarafından; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmet süreçlerindeki planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği ve bunun neticesinde akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini,

 

s) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal Akreditasyon Raporu: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

 

ş) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ve idari hizmetlerinin kalitesinin Kurul tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini,

 

t) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

u) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin Öğrenci Konseyi başkanını,

 

ü) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Performans Göstergeleri: Üniversitenin, amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

 

v) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların, Üniversitenin ilgili programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

 

y) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Program Değerlendirmesi: Üniversitenin iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

 

z) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Rektör Yardımcısı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

 

aa) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

 

bb) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

 

cc) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

 

çç) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

 

dd) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

 

ee) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

ff) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Madde No Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Başlık Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Başlık Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

Birim Kalite Komisyonları ve Kalite Komisyonu Oluşumu ile Üyelerinin Görev Süreleri

Akademik Birim Kalite Komisyonlarının Oluşumu (Başlık Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Başlık Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

MADDE 5 – (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) (1) Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı, Kalite Komisyonu temsilcisi, ilgili akademik birim sekreteri ve ilgili Dekan/Müdür tarafından belirlenen öğretim elemanlarından oluşur. Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı, komisyonun başkanıdır.

 

İdari Birimler Kalite Komisyonu Oluşumu

MADDE 5/A: (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (1) Kalite Direktörü, Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı/ları ile ilgili birim yöneticisi tarafından belirlenen personelden oluşur. Kalite Direktörü, komisyonun başkanıdır.

 

Kalite Komisyonu Oluşumu (Başlık Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)

MADDE 5/B-(1) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Kalite Komisyonun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı yapar.

 

(2) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonun çalışmaları, Rektör tarafından atanan Kalite Direktörü tarafından yürütülür.

 

(3) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Kalite Komisyonu; Başkan, Kalite Direktörü, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından belirlenen üyeler ile Genel Sekreter ilgili süreç temsilcileri, Öğrenci Temsilcisi olmak üzere Senato tarafından belirlenen üyelerden oluşur.

 

(4) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde Senato tarafından aynı usulle seçim/görevlendirme yapılır. Seçilen/görevlendirilen üyenin görev süresi, görevlendirildiği tarihten itibaren üç yıldır.

 

(5) (Madde No Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Kalite Komisyonu Üyelerinin Görev Süresi(Başlık Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

MADDE 6 – (1) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye, aynı usul ve esasla yeniden seçilebilir.

 

(2) Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ve esasla yeni bir üye seçilir.

 

(3) Öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıldır. Öğrenci temsilcisinin üyeliğinin düşmesi durumunda senatonun çağrısı üzerine öğrenci konseyinin seçeceği bir öğrenci görevlendirilir.

 

Kalite Komisyonun Karar Alma Süreci (Başlık Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

MADDE 7 – (1) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunu alan taraf çoğunluk sayılır.

 

(2) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu üyeleri, toplantıya katılamama durumunda Kalite Direktörüne mazeret bildirmekle yükümlüdürler.

 

Kalite Komisyonun Toplantı Periyodu (Başlık Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

MADDE 8 – (1) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu, önceden belirlenen yer ve zamanda yılda en az dört kez ve başkanın ya da Kalite Direktörü’nün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

 

Kalite Komisyonun Görevleri (Başlık Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)

MADDE 9– (1) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonun görevleri şunlardır:

 

a) Kalite anlayışının tüm iç ve dış paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamak,

 

b) Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, süreci takip ederek sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,

 

c) Akademik birimlerin akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,

 

ç) Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini izlemek,

 

d) İç ve dış değerlendirme sonuçlarını inceleyerek, iyileştirici ve düzeltici faaliyetleri planlamak ve yürütülmesi için Rektörlüğe sunmak,

 

e) İç ve dış paydaş görüşlerini kalite geliştirme sürecine dâhil etmek,

 

f) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek, kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık KİDR’i hazırlayarak Senatoya sunmak,

 

g) Senato tarafından onaylanan yıllık KİDR’in kolay erişilebilir şekilde Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

 

ğ) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Değerlendirme süreçleri için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek, Kurulun değerlendirme süreçleri sırasındaki çalışmalarına destek vermek,

 

h) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında hazırlanan ve Kurul tarafından kabul edilen KGBR’ninÜniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

 

ı) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Kurul ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,

 

i) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurul kararlarını Üniversite Senatosunda paylaşmak,

 

j) Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,

 

k) Öğrencilerin öğrenim süresince evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim almaları için akademik birimlerin öğrencilerle periyodik olarak görüşmeler yapmasını sağlamak, bu görüşmelerin raporlarını incelemek, Rektörlüğe iyileştirici faaliyet önerilerinde bulunmak ve tüm paydaşlarla paylaşmak.

 

Birim Kalite Komisyonlarının Görevleri (Başlık Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)

MADDE 10A- (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Ek SK-21.04.2021-432-A/10) (1) Akademik birim kalite komisyonları ile idari birimler kalite komisyonunun görevi Kalite Komisyonu tarafından verilen görevleri yerine eksiksiz ve zamanında getirmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Değerlendirme, Dış Değerlendirme ve İyileştirme Eylem Planları

İç değerlendirme süreci ve takvimi

MADDE 10- (1) Üniversite Kurulu, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yıllık olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlar.

 

(2) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) Kalite Komisyonu, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Mart ayı sonuna kadar tamamlar ve KİDR’i hazırlar ve Senato onayı için Rektörlüğe sunar. Rapor, Senatonun onayının ardından Kurula iletilir.

 

(3) KİDR, kamuoyuna açıktır. Yıllık iç değerlendirme raporları Üniversite’nin internet sitesinden yayımlanır.

 

İç değerlendirme raporlarının kapsamı

Madde 11- (1) İç değerlendirme raporları aşağıda yer alan alanlarla ilgili çalışmalarını içerir.

 

a) Üniversite’nin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenmiş misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçler,

 

b) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel ve organizasyonel süreçleri ve faaliyetler,

 

c) Üniversitenin hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin faaliyetlerinin değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemi

 

ç) Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların düzenli olarak gözden geçirilmesine ilişkin faaliyetler,

 

d) Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalar,

 

e) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Önceki değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan ve iyileştirilmeye gereksinim duyulan konular.

 

Değerlendirme süreçleri (Başlık Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) 

MADDE 12- (1) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Üniversite, ilk mezun verilen eğitim ve öğretim yılını izleyen en geç beşinci yıl içerisinde Kurul tarafından yürütülecek düzenli bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilir. Üniversite’nin dış değerlendirme takvimi, Kurul tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

 

(2) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.

 

(3) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10)  Üniversitenin kurumsal dış değerlendirmesi, bu yönergenin 11nci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

(4) Birim/program düzeyinde akreditasyona yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip ulusal veya uluslararası bağımsız bir kurumca gerçekleştirilir ve birim/program ile sınırlı olur.

 

(5) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversite, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yıl Kurul tarafından izleme programına dahil edilir.

 

(6) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen Üniversiteler bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına başvuru yaparlar. İzleme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları kurumsal akreditasyon programına başvuramaz.

 

(7) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınacak Üniversite, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından Kurul tarafından seçilir. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversitelerden, değerlendirmeyi izleyen beş yıl içerisinde kurumsal akreditasyon programına başvuru yapmayanlar Kurul tarafından doğrudan kurumsal akreditasyon programına dahil edilir.

 

(8) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti, kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması ve Kurul tarafından akreditasyon kararının verilmesi aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar. Kurumsal akreditasyon programına ilişkin değerlendirme ölçütleri ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

 

(9) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen Üniversitelere yönelik akreditasyon kararı; beş yıl süreyle tam akreditasyon, iki yıl süreyle koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararı olarak Kurul tarafından belirlenen ölçütler kapsamında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak Kurul tarafından verilir.

 

(10) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyonun reddi kararı verilen Üniversiteler bu kararı izleyen en erken iki yıl sonra tekrar kurumsal akreditasyon programına başvuru yapar.

 

(11) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen Üniversiteler kurumsal dış değerlendirme programından muaf olurlar.

 

(12) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan Üniversitelere bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde kurumsal akreditasyon raporunda yer alan gelişmeye açık yanları iyileştiren Üniversitelere tam akreditasyon kararı verilir. Aksi durumda akreditasyonun reddi kararı verilir. Beş yıl süreyle tam akreditasyon alan Üniversitelerin akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde tam akreditasyon koşullarını sürdüremeyen Üniversiteler için akreditasyonun reddi kararı verilir.

 

(13) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Kurumsal akreditasyon programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

 

Değerlendirme raporları (Başlık Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)

MADDE 13- (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında, YÖK Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler değerlendirme sürecinin sonunda Üniversite için bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlar.

 

(2) Üniversite için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

 

(3) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci sonunda, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler kurumsal akreditasyon raporu hazırlar.

 

(4) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Kurumsal akreditasyon raporu; kurumda yürütülen eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve gelişmeye açık alanlarını kapsar.

 

(5) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  İzleme programı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci sonunda, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler izleme raporu hazırlar.

 

(6) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  İzleme raporu; kurumsal geri bildirim raporu dikkate alınarak hazırlanır ve Üniversitenin kalite gelişim sürecini kapsar.

 

(7) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)  Ara değerlendirme sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler ara değerlendirme raporu hazırlar.

 

(8) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Ara değerlendirme raporu; kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak hazırlanır ve Üniversitenin kalite gelişim sürecini kapsar.

 

(9) (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporların içerik ve şablonları Kurul tarafından belirlenir

 

Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 14 – (Değişik SK-21.04.2021-432-A/10) (1) (Değişik SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66) Üniversitede yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirme raporları Üniversitenin resmi internet sayfasında yayımlanır.

 

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 15 – (1) Bu yönerge kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile birlikte ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Yönerge Değişiklikleri (Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)

Madde 16/A – (1) Bu esaslarda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversitelerin ilişkin kurumsal akreditasyon uygulaması(Ek SK-30.03.2022-463-2022-07-C/1-MH-26.04.2022-66)

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversitelerin kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınmalarına ilişkin 12 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen süreler 1/1/2022 tarihinden itibaren başlar.

 

 

Bu yönerge 25.12.2019 Tarihli 379 A/8 sayılı Senato kararı ve 15.01.2020 tarihli 31 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.