Bizi takip edin
|
EN

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV ESASLARI


 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yürütülecek eğitim-öğretim uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin hususları belirlemektir. 

 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programlarında yürütülmekte olan öğretim, ölçme-değerlendirme, muafiyet ve İngilizce dil yeterliliği ile ilgili temel hususları kapsar.


Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe” dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)  Bu yönergede geçen;

 1. İDBS: İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme Sınavını,
 2. İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
 3. İYS: İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını,

ç)   Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

 1. YDYO Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
 2. YDYO Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
 3. YDYO: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı

MADDE 5 – (1) İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim-öğretimin amacı, kayıtlı oldukları programın öngördüğü dilde öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa Ortak Dil Çerçevesi B2 düzeyinde geliştirerek onlara akademik ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri dil becerilerini kazandırmaktır. Eğitim dili tamamen İngilizce veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dilde zorunlu hazırlık eğitimi alırlar.

 

(2) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının normal öğrenim süresi bir yıl, azami öğrenim süresi iki yıldır. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilirler.

 

(3) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programından ilişiği kesilen öğrencilere başvurmaları halinde üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Sınavların sonunda yeterli puanı alan öğrencilerin kayıtları, kayıt yenileme şartlarını yerine getirmeleri halinde yapılır ve bu öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı

MADDE 6 – (1) Eğitim dili Türkçe olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerden isteyenler, kontenjan olması halinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kayıtlanabilirler.

 

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının süresi azami iki yıldır.

 

(3) Bu madde kapsamındaki öğrenciler, istemeleri halinde başarılı veya başarısız olmalarına bakılmaksızın birinci yarıyıl sonundan itibaren kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yapabilirler.

 

(4) Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarında öğrenim gördükleri süre boyunca İYS tarihinden en geç yedi gün önce dilekçe ile başvurarak İYS’ye katılabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN İŞLEYİŞİ

 

Modüler Sistem

MADDE 7- (1) İngilizce Hazırlık Programında bir akademik yıl dört modülden oluşur. Her modül sekiz hafta sürer.

 

(2) İDBS’den yeterli puanı almış olmasına rağmen İYS’den yeterli puanı alamayan öğrenciler ile İDBS’den yeterli puanı alamayan öğrencilerin puanlarına göre A, B ve C düzeylerine ayrılarak İngilizce hazırlık programında öğrenim görürler.

 

(3) Öğrencilere, her modülde sayısı, içeriği ve yüzdelik ağırlıkları YDYO kurulu tarafından belirlenen modül içi değerlendirmeleri ile modül sonu sınavı uygulanır ve öğrencilere duyurulur.

 

(4) İngilizce hazırlık programındaki modüler sistem, aşağıda yer alan düzeylerden oluşur. 

 

 1. A Düzeyi (Temel Seviye): Modüler sisteme A düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla A, B, C, ve D düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülün modül sonu sınavından başarılı olmaları gerekir. A düzeyindeki öğrenciler her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

 

 1. B Düzeyi (Orta Altı Seviye): Modüler sisteme B düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla B, C, ve D düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülün modül sonu sınavından başarılı olmaları gerekir. B düzeyi öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 3. modül sonunda tamamlayabilir ve 4. modülde isterlerse Fakülte Öncesi programına devam edebilirler. D düzeyini başarıyla tamamlamış öğrenciler 4. modül sonunda verilen İYS sınavına katılma hakkı elde ederler.

 

 1. C Düzeyi (Orta Seviye): Modüler sisteme C düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla C ve D düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülde başarılı olmaları gerekir.  Bu öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

 

ç) D Düzeyi (Orta Üstü Seviye): Modüler sisteme C düzeyinde başlayıp bu düzeyi başarı ile tamamlayan öğrenciler D düzeyine devam ederler. D düzeyini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yarıyıl sonlarında verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

 

 1. Fakülte Öncesi: D düzeyini başarı ile tamamlamış ancak İYS'ye girmemiş veya İYS’de başarısız olmuş öğrenciler, istedikleri takdirde fakülte öncesi düzeyde İngilizce eğitimi verilen Fakülte Öncesi programına devam edebilirler.

 

İngilizce Hazırlık Destek Programı

MADDE 8- (1) İki yarıyıl öğrenim gördükten sonra başarısız olan öğrencilerden isteyenler sonraki yarıyılda kayıtlarını yenilemek suretiyle İngilizce Hazırlık Destek Programı'na devam edebilirler.

 

(2) İngilizce Hazırlık Destek Programı’nda dönemlik sistem uygulanır. İngilizce Hazırlık Destek Programında eğitim alacak öğrenciler düzeylerine göre "Destek 1" ve "Destek 2" olmak üzere iki ayrı grupta öğrenim görürler.

 

(3) Öğrenim gören öğrenciler devam koşulunu sağlamasalar bile İYS’ye alınırlar ancak yarıyıl sonlarında yapılan İYS başarı notlarının tespitinde dönem içi sınavlarından aldıkları notlar dikkate alınmaz. Öğrencilerin devam koşulunu sağlamaları halinde, ilgili yarıyıl sonundaki İYS başarı notlarına YDYO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranlarda dönem içi sınavlarından aldıkları notlar eklenir.

 

Dışarıda Hazırlanan

MADDE 9- (1) İki yarıyıl öğrenim gördükten sonra başarısız olan öğrencilerden İngilizce Hazırlık Destek Programına devam etmek istemeyenler, "Dışarıda Hazırlanan" öğrenci statüsüne geçmek için başvuruda bulunabilirler.

 

(2) Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süreler İngilizce Hazırlık Programı eğitim süresinden sayılır.

 

(3) Dışarıda hazırlanan statüsündeki öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere katılamazlar, ancak Güz ve Bahar yarıyılı ve yıl sonunda verilen İYS’ye girme hakkına sahiptirler.

 

Yaz Okulu

MADDE 10- (1) Akademik yıl içinde herhangi bir düzeyde başarısız olmuş veya İYS’de yeterli puanı alamamış olan öğrenciler için, yaz okulu programı açılabilir.

 

(2) Yaz okulunda devam şartını yerine getiren öğrenciler, program sonunda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MUAFİYET VE SINAVLAR

 

 

Muafiyet
MADDE 11- (1)  ( Değişik SK 26.08.2020 408-A/5-MH 29.09.2020-44) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ve bu koşulları sağladığını talep edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim ederek belgeleyen öğrenciler, İngilizce hazırlık programından muaf sayılır.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarında veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında senatonun belirlediği puanı almış olanlar,

 
b) En az son üç yılda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında eğitim görenler,


c) En az son üç yılda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

 
ç) ( Değişik SK 26.08.2020 408-A/5-MH 29.09.2020-44) En son üç yılda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı bir yükseköğretim kurumunun İngilizce hazırlık programını başarı ile bitirmiş veya hazırlık programından muaf olmuş olanlar.

 

d) (Eklendi  SK 26.08.2020 408-A/5-MH 29.09.2020-44) Üniversitemize başvurduğu tarihten önceki son üç yıl içerisinde, eğitim dili İngilizce olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı bir yükseköğretim kurumu programında kesintisiz olarak eğitim görenler,

 

e) (Değişik SK 25.08.2021 445-A/16) ( Eklendi SK 26.08.2020 408-A/5-MH 29.09.2020-44) Eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim programından mezuniyetlerini takiben üç yıl içinde eğitim dili İngilizce olan bir lisans ya da yüksek lisans programına başvuranlar,

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının a bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.

 

(3) İYS’nin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 
(4) Öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı'ndan muafiyet için geçerli olabilecek belgelerin asıllarını kayıt süresi içerisinde YDYO’ya sunmaları gerekir. 

 

(5) YDYO, sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.

 

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı:

MADDE 12- (1) Üniversiteye yeni kayıtlanan ve İngilizce hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin dil düzeylerini belirlemeye yönelik uygulanan sınavdır.

 

(2) Bu sınavdan 69,50 ve üzeri not alan öğrenciler İYS’ye girmeye hak kazanırlar. İDBS’den yeterli puanı alamayan öğrenciler aldıkları puana göre İngilizce hazırlık programına devam ederler.

 

(3) İYS’den yeterli puanı alamayan öğrenciler aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı:

MADDE 13- (1) Öğrencilerin dil yeterliği açısından akademik düzeyde alacakları dersleri takip edebilecek düzeyde olup olmadıkları İYS ile belirlenir. Bu sınav öğrencilerin dil bilgisi, okuma, dinleme, not alma, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yetkinliklerini ölçer.

 

(2) (Değişik SK 25.08.2021 445-A/16) İngilizce hazırlık programı olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında, İYS’nın her bir bölümün (yazma, dinleme ve okuma, dil bilgisi ve konuşma bölümlerinden) kendi içinde toplam puanının yüzde 40’ı ve üzerine denk gelecek puan alan ve İYS toplam puanlarının ön lisans ve lisans programlarında 64,50 ve yüksek lisans programlarında ise 70 ve üzeri olan öğrenciler, programlarında ders aşamasına geçerler. Öğrencilerin, sınavın tüm oturumlarına katılmaları gerekmektedir. İYS’den yeterli puanı alamayan öğrenciler aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

 

(3) Akademik yılın sonunda verilen İYS'ye ilgili öğretim yılında,

 1. Her iki dönemde de (Güz ve Bahar dönemlerinde) kayıt yenileme işlemini yapan (aktif olan) öğrenciler,
 2. Güz ve/veya bahar dönemlerinde kaydı dondurulmuş olan öğrenciler,
 3. Her iki dönemde de (Güz ve Bahar dönemlerinde) kayıt yenilememiş (pasif olan) veya kayıt dondurmuş öğrencilerden İngilizce Hazırlık Yaz Okulu Programına kayıtlananlar,

ç)   Güz döneminde kayıt yenilemeyen (pasif olan) ancak bahar döneminde kayıt yenileyen aktif olan) öğrenciler,

 1. Güz döneminde kayıt yenileyen (aktif olan) ancak bahar döneminde kayıt yenilemeyen (pasif olan) öğrencilerden İngilizce Hazırlık Yaz Okulu Programına kayıtlananlar,

girebilirler.

(4) ( Eklendi SK 26.08.2020 408-A/5-MH 29.09.2020-44) İYS için telafi sınavı verilmez.

Modüler Sistem Değerlendirme Yöntemleri

MADDE 14- (1) Modül içi değerlendirmelerinin sayısı, içeriği ve yüzdelik ağırlıkları YDYO kurulu tarafından belirlenir ve YDYO web sayfasında öğrencilere duyurulur.

 

(2) A, B, ve C düzeylerindeki öğrencilerin modül sonu sınavına girebilmeleri için, modül içi değerlendirmelerinden toplam en az 59,50 puan almış olmaları gerekmektedir. Modül içi değerlendirmelerinden yeterli puanı alamayan öğrenciler, aynı düzeyi farklı öğretim materyalleriyle tekrar ederler.

 

(3)(Değişik SK 25.08.2021 445-A/16)  A, B ve C düzeylerindeki öğrencilerin bir üst düzeye geçebilmeleri için modül sonu sınavında her bir bölümün (dinleme, dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma) kendi içinde toplam puanının en az yüzde 40’ı ve üzerine denk gelecek puan almaları ve modül sonu sınavın toplam puanlarının 59,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Öğrencilerin sınavın tüm oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler aynı düzeyi farklı öğretim materyalleriyle tekrar ederler.

 

(4) D düzeyi sonunda modül sonu sınavı uygulanmamakta olup, öğrencilerin başarısı modül içi değerlendirmeleri ile belirlenmektedir. Bu düzeyde, modül içi değerlendirmelerinden toplam en az 64,50 puan alarak başarılı olan öğrenciler ilgili yarıyılda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

 

(5) (Değişik SK 25.08.2021 445-A/16)  A düzeyinde başlayıp, akademik yıl içinde herhangi bir düzeyden en fazla bir kez başarısız olmuş öğrenciler, C düzeyi modül sonu sınavında her bir bölümün (dinleme, dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma) kendi içinde toplam puanının en az yüzde 40’ı ve üzerine denk gelecek puan almaları ve modül sonu sınavın toplam puanlarının en az 70 olması halinde 4. modül sonunda verilen İYS'ye girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin sınavın tüm oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

 

(6) Fakülte Öncesi programını başarı ile tamamlamak için öğrencilerin modül içi değerlendirmelerinden toplam en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

 

İngilizce Hazırlık Destek Programı Kısa Sınavlar (Quizzes):

MADDE 15- (1) İngilizce Hazırlık Destek Programında uygulanan kısa sınavlar, öğrencilerin ifadeye dayalı becerilerinin yanı sıra dil bilgisi ve kelime bilgisi yeterliklerinin ölçüldüğü sınavlardır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

 

Devam Zorunluluğu

MADDE 16- (1) İngilizce Hazırlık Programında derslere devam ve her türlü ders faaliyetine katılmak zorunludur.
 
(2) Öğrencilerin düzeyleri ne olursa olsun İngilizce Hazırlık Programında her modülde verilen toplam ders saatinin en az %90’nına katılmış olmaları gerekir. Yeterli devamı sağlamayan öğrenciler, modül sonu sınavı ve/veya İYS’ye giremezler.

 

(3) İngilizce Destek Programı'na devam eden öğrencilerin bir dönemde verilen toplam ders saatinin en az %90’ınına katılmış olmaları gerekir.

 

(4) Öğrencilerin devam durumlarının takibi, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğundadır.

 

Notlarda Maddi Hata

MADDE 17- (1) Modül Sonu ve İYS sonuçları sınavdan sonra en geç üç iş günü içerisinde YDYO tarafından ilan edilir.

 
(2) Öğrenciler Modül Sonu ve İYS sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç üç iş günü içerisinde, yazılı olarak YDYO’ya maddi hata itirazında bulunabilirler.

 
(3) YDYO tarafından oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata yönünden incelenir. Herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, YDYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 
Kayıt Dondurma

MADDE 18-(1) Kayıt dondurmaya ilişkin usul ve esaslar 22.1.2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilir.


(2) Kayıt donduran öğrenciler, bu süre içerisinde derslere ve o dönem için öngörülen sınavlara katılamazlar ve bu sürenin bitiminde YDYO tarafından tespit edilen düzeyde öğrenimlerine devam ederler.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19-Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 03.11.2001 tarih ve 24572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ana Yönetmeliği”, 22.1.2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, 9.10.2017 tarih ve 30205 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi “Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”, 28.11.2016 tarih ve 29902 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”, 01.08.2002 tarih ve 24833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi “Yaz Öğretimi Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Yürürlük
MADDE 20-(1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 21-(1) Bu Yönerge hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Yürürlükten kaldırılan Esaslar

MADDE 22 – (1) 13.04.2012 tarih ve 189/A-8 sayılı Senato kararı ve 05.06.2012 tarih ve 22 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe giren “Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim / Öğretim Ve Değerlendirme Esasları” ile 15.08.2013 tarih ve 214-A4 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren “Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Modüler Sistem Ve Modül İçi Değerlendirme Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 Bu yönerge 06.11.2019 tarih ve 374-A/4 sayılı Senato kararı ve 19.11.2019 tarih ve 28 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.