ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

TÜMLEŞİK EĞİTİM (4+1) UYGULAMA ESASLARI


Amaç  ve kapsam
Madde 1-
(1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, İEÜ bünyesinde öğrenim görmekte olan lisans programı öğrencilerine son sınıfta lisansüstü programlardan ders almalarına imkan vermek üzere tasarlanan tümleşik eğitimin (4+1) yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir.
 
Tanımlar
Madde 2-
(1) Bu esaslarda geçen;
a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,
b) Lisansüstü program: Üniversite bünyesinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programını,
c) Müdür: Üniversiteye bağlı Enstitü Müdürlerini,
ç) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
g) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni
ğ) Tümleşik Eğitim Koordinatörü: Bu program kapsamında alınacak derslerin planlanmasına yardımcı olmak üzere ilgili enstitü Anabilimdalı Başkanınca görevlendirilen öğretim elemanını,
ifade eder.

Dayanak
Madde 3-
(1) (Değişik SK 22.12.2016- 300- A/19) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası ile Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tümleşik Eğitimin Uygulanması
Madde 4-
(1) Tümleşik Eğitim, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programını yürüten bölüm ve yüksek lisans programını yürüten Enstitü Anabilim Dalı başkanlıklarının işbirliğiyle gerçekleştirilir.
 
(2) Tümleşik eğitimi koordine etmek üzere, ilgili akademik birimlerin öğretim elemanları arasından "Tümleşik Eğitim Koordinatörü" görevlendirilir.
 
Kontenjan
Madde 5-
(1) Tümleşik eğitim kapsamında alınabilecek yüksek lisans dersleri ve bu derslere kabul edilecek öğrenci kontenjanları her dönem başında Ağustos ve Ocak aylarında olmak üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
 
Yararlanma Koşulları
Madde 6-
(1) Tümleşik eğitimden İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde lisans (4 yıllık) programlarına kayıtlı olup son sınıfta olan öğrenciler yararlanabilir.
 
(2) Öğrencilerin,  tümleşik eğitime başvurabilmesi için öğrenim gördükleri anadal lisans programında 4. sınıfa geçmiş olmaları ve  Genel Not Ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Tümleşik eğitimden yararlanmak isteyen öğrencilerin anadal lisans programı danışmanlarından ayrıca onay almaları gerekir.
 
(3) Tümleşik eğitim kapsamındaki yüksek lisans derslerine başvurular ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır.
 
Başvuru ve Derslere Kayıt
Madde 7-
(1) Tümleşik eğitim kapsamında ders alacak öğrencilerin tespitinde, başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları ve daha önce almış oldukları dersler dikkate alınır.
 
(2) Tümleşik eğitim kapsamındaki derslere başvuran öğrencilerin akademik durumları Tümleşik Eğitim Koordinatörü tarafından değerlendirilerek derslere kayıtlanacak öğrenciler belirlenir.
 
(3)(Değişik SK 22.12.2016- 300- A/19)  Öğrenciler bu dersleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 11. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları kapsamında özel öğrenci statüsünde alırlar.
 
Madde 8- (1) Tümleşik eğitim kapsamında,  güz ve bahar dönemlerinde en fazla ikişer adet olmak üzere toplamda en fazla dört adet yüksek lisans dersi alınabilir. Bu dersler farklı yüksek lisans programlarından olabilir.
 
Ders Ekleme
Madde 9-
(1) Öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede yalnız mazeretlerinin kabulü halinde, yukarıda yer alan kabul koşulları çerçevesinde yeniden ders seçebilriler.
 
(2) Bu süre içinde daha önce kayıt oldukları bir dersi/dersleri bırakamazlar.
 
(3) Ders ekleme dönemi olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını Tümleşik Eğitim Koordinatörünün onayını alarak bizzat yaparlar.
 
Madde 10- (1) Tümleşik Eğitim kapsamındaki dersler lisans öğrenimine ilişkin normal ders yükü dışında alınır.

Madde 11 – (1) Tümleşik Eğitim İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında yürütülür.
 
(2)Tümleşik Eğitim kapsamında alınan yüksek lisans derslerindeki başarı notu en az CC’dir
 
Madde 12- (1)Tümleşik Eğitim için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.  Bu eğitimi alan öğrencilere verilen transkript diploma ya da derece gösteren belge yerine geçmez.
 
(2)Tümleşik Eğitim kapsamında alınan yüksek lisans dersleri lisans programı not ortalamasına katılmaz ve bu kapsamında alınan yüksek lisans dersleri lisans programı gerekleri yerine sayılmaz.
 
(3)Tümleşik Eğitim kapsamında alınan yüksek lisans derslerinden başarısız olan öğrencilerin lisans programı mezuniyetleri etkilenmez.
 
Yüksek Lisans Programlarına Geçiş
Madde 13-
(1) Lisans Programından mezun olan öğrenciler lisans mezuniyetlerini takip eden dönemlerde yüksek lisans başvuru koşullarını yerine getirmek suretiyle ilgili yüksek lisans programına kayıt yaptırırlar.
 
(2) )(Değişik SK 22.12.2016- 300- A/19) Tümleşik eğitim kapsamında alınan derslerin kredileri ve başarı notları,  Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 11. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları  kapsamında ilgili alandaki yüksek lisans programında sayılır.
 
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES koşulu aranmaz.  Tezsiz Yüksek Lisans Programında öngörülen diğer dersleri alarak eğitimini tamamlayanlar bir akademik yılda Tezsiz Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanabilirler.
 
(4) Tezli programa devam etmek isteyenler ALES dahil aranan diğer koşulları yerine getirmek suretiyle ilgili yüksek lisans programına kayıt olabilirler.
 
Ücretler
Madde 14-
(1) Tümleşik Eğitim kapsamında normal dönemlerde (Güz ve Bahar dönemlerinde) alınan yüksek lisans dersleri için ayrıca ücret alınmaz.
 
(2) (Mülga SK 15.08.2018-347-A/10)
 
Kayıt Silme
Madde 15-
(1) Öğrenciler, tümleşik eğitimden kendi istekleri ile ayrılabilirler.
 
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 17 -(1) Bu Esaslarda belirtilen hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.----------------------------------------------------------------
Bu esas 12.06.2014 tarih ve 228/A14 sayılı Senato ve 01.07.2014 tarih ve 4810 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN