ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


 


Amaç
Madde 1-(1) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Yan Dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
Madde 2-(1)  (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Anadal Programı, öğrencinin ÖSYS ile girdiği bölüme/programa verilen addır. Yan Dal Programı (YDP) ise, anadal programı dışındaki bölümlerde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlediği derslerden oluşan sertifika programıdır. Yan Dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

Dayanak
Madde 3-(1)  (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yan Dal Programının Açılması
Madde 4 – (1) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK-14/07/2010–154/A-12/MK-03/08/2010–68/10)Yan Dal Programı(YDP) kontenjanları ilgili akademik birimlerin önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

(2) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Yan Dal Programı lisans öğrencileri için en az 30 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5 – (1) Yan Dal Programı(YDP)'na başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Yan Dal Programı(YDP)'na, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında; başvurabilir.

b) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

c) (Değişik SK 28.06.2017/315-11-MHK 04/07/2017-32) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Her hangi bir öğrencinin Yan Dal Programı(YDP)'na başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda en az 140 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

d) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

e) (Ek: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Çift Anadal ve Yan Dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Fakülte/Yüksekokul Kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

f) (Ek SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) İlgili kurulların önerisi ile, Yandal yapılabilecek bölüm/programlar için toplam kontenjanlar belirlenirken, Fakülte/Yüksekokul bazında kontenjan belirlenebilir. Belirlenen Fakülte/Yüksekokul kontenjanının, ilgili yıl/dönemde yapılan başvurulara göre doldurulamaması halinde boş kalan kontenjanlara başarı sıralamasına göre diğer Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinden başvuru kabul edilebilir.

Kayıt
Madde 6-(1)  (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Yan Dal Programı(YDP)'na kabul edilen öğrenciler ilgili Fakülte/ Yüksekokulu Yönetim Kurulu/Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşülerek kesinleşir.

(2) Yan Dal Programı(YDP)'na kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Aynı anda ikinci anadal diploma ile Yan Dal programına kayıt yapılabilir.

(4) (Mülga SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)

Programın Uygulanması
Madde 7- (1)
a) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Yan Dal programları ilgili bölüm tarafından yürütülür.

b) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Öğrencilerin Yan Dal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı/ Yüksekokulu Müdürü tarafından Yan Dal Programı (YDP) Koordinatörü görevlendirilir. YDP Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.


c) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Yan Dal Programı kapsamında alınacak dersler ilgili bölüm tarafından kararlaştırılır. İlgili fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.

d) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10) Yan Dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yan Dal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Alacağı derslerle ilgili olarak Yan Dal Programı(YDP) Koordinatörü'nün onayı alınır. Yan Dal Programı kapsamında alması öngörülen krediden fazla ders alabilir. Öğrenciler, fazladan aldıkları dersleri başarmakla yükümlüdürler.

e) (Mülga SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)


f) (Değişik  SK 26.05.2017-312/A12-MH 06.06.2017-31) (Ek: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)  Öğrencinin dönemde alacağı ders yükü İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18.maddesinde belirtilmektedir.


Başarı ve Mezuniyet
Madde 8- (1) Yan Dal programlarında başarı ve mezuniyet ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir.

a) (Mülga: SK 26.12.2018-355/A28-MH 08.01.2019-15)

b) Yan Dal programı için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.

c) (Mülga: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)


d) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, Yan Dal programında da izinli sayılırlar. Yan Dal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, Yan Dal Programını veren Fakülte’nin/Yüksekokul’un Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

e) Yan Dal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yan Dal programından kaydı silinir.

f) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Anadal programında genel not ortalaması, 4,00 üzerinden 2,29’nin altına düşen öğrencilerin Yan Dal programıyla ilişkisi kesilir.

g) Yan Dal Programından ayrılarak ilglili koşulları sağlamak kaydıyla Çift Anadal Programı(ÇAP)'na kabul edilen öğrencilerin Yan Dal Programında aldıkları dersler Çift Anadal Programı(ÇAP)'na sayılabilir.

h) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK: 17.08.2012-196/A-4) Öğrenciler yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Her ne sebeple olursa olsun Yandal programından kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

ı) (Mülga: SK: 17.08.2012-196/A-4)

i) (Mülga: SK: 17.08.2012-196/A-4)

j) (Mülga: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)

k) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

l) Yan Dal Programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yan Dal Sertifikası verilir.


m) (Mülga: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)

n) (Ek SK 03.03.2014 223/A5) İlgili alanda Yan Dal Programının bulunması ve Yan Dal Programı Yönergesi’nde belirtilen kabul koşullarının sağlanması halinde Çift Anadal Programından ayrılan öğrenciler kontenjan koşulu aranmaksızın Yan Dal Programına geçebilirler. Bu durumda, Yan Dal Programında yer alan ÇAP programında iken alınan dersler Yan Dal transkriptine aktarılır.

o) Çift Anadal Programından ayrılan bir öğrenci, bir Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır.

Diğer Hükümler
Madde 9- (1) (Mülga: SK 26.12.2018-355/A28-MH 08.01.2019-15)

 

(2) (Değişik SK 26.12.2018-355/A28-MH 08.01.2019-15) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12/MK 03.08.2010–68/10)  )  Anadal programında öğrenimleri devam ettiği sürece, öğrencilerden YDP dersleri için ilave ücret alınmaz. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremediği için iki yarıyıl ek süre tanınan burslu/indirimli öğrencilerin, bursları/indirimleri, verilen ek süre boyunca aynı oranda devam eder.  

 

(3) (Ek SK 26.12.2018-355/A28-MH 08.01.2019-15) Yaz Okulunda alınan YDP dersleri için ücret alınır. Yaz Okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yürütme
Madde 11- (1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1- (1) (Mülga: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)

 

  Bu yönerge 14.07.2010 tarih ve 154-A12 sayılı Senato kararı ve 03.08.210 tarih ve 68/10 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 

 

 

  GERİ DÖN