ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ


 

 

Amaç
Madde 1-(1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
Madde 2-(1) Birinci Anadal Programı, öğrencinin ÖSYS ile girdiği bölüme/programa verilen addır. İkinci anadal programı ise Çift Anadal Programı (ÇAP) kapsamında izlediği lisans programıdır.

Dayanak
Madde 3- (1) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik'inin 19. maddesine ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çift Anadal Programının Açılması
Madde 4- (1) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Çift Anadal Programı (ÇAP) kontenjanları ilgili fakültelerin/yüksekokulların önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir .

(2) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Çift anadal programında alınacak dersler, 75 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler dışında kalan tüm derslerden oluşur.

Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5- (1) Çift Anadal Programı(ÇAP)'a başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çift Anadal Programı(ÇAP)'na, birinci anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.

b) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

c) (Değişik SK 28.06.2017/315-11-MHK 04/07/2017-32) (Değişik SK 01.03.2017-305/A6-MH 07.03.2017-28) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Her hangi bir öğrencinin Çift Anadal Programı(ÇAP)'na başvurabilmesi için, 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

(ç)  (Değişik SK 01.03.2017-305/A6-MH 07.03.2017-28)  (Eklendi SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarılı olup; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alamayan öğrencilerden çift anadal yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

d) (Eklendi: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10)Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

e) (d bendi e bendi oldu SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10)Başarı sıralamasına göre, başvurulan Çift Anadal Programı (ÇAP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.

f) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik SK 03.03.2014 223/A5) (e bendi f bendi oldu SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10)Çift Anadal ve Yan Dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Fakülte/Yüksekokul Kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

g) (Eklendi SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) İlgili kurulların önerisi ile, Çift Anadal yapılabilecek bölüm/programlar için toplam kontenjanlar belirlenirken, Fakülte/Yüksekokul bazında kontenjan belirlenebilir. Belirlenen Fakülte/Yüksekokul kontenjanının, ilgili yıl/dönemde yapılan başvurulara göre doldurulamaması halinde boş kalan kontenjanlara başarı sıralamasına göre diğer Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinden başvuru kabul edilebilir.

ğ) (“g” bendi “ğ” bendi oldu SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Eklendi SK 17/08/2012-196-A4) Öğrencilerin Çift Anadal başvurularında dikkate alınan başarı sıralaması, ilgili akademik yılın bahar dönemi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir.
 
Kayıt
Madde 6- (1) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
 
(2) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Çift Anadal Programı(ÇAP)'a kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile Yan Dal programına kayıt yapılabilir.

Programın Uygulanması
Madde 7-(1)
a) Çift anadal programları ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

b) Öğrencilerin çift anadal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından "Çift Anadal Programı(ÇAP) Koordinatörü" görevlendirilir. ÇAP Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

c) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler "Çift Anadal Programı (ÇAP) Koordinatörü" tarafından belirlenir. Bu dersler, çift anadal transkriptinde not ortalamasına katılmadan (NI) gösterilir. Eşdeğer kabul edilen derslerin çift anadal transkriptine aktarılması "Çift Anadal Programı (ÇAP) Koordinatörü"nün onayıyla gerçekleşir.

d) (Eklendi SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

e) (Değişik: SK 26.05.2017-312/A11-MH 06.06.2017-31) (Eklendi: SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Öğrencinin dönemde alacağı ders yükü İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18.maddesinde belirtilmektedir.

 

Başarı ve Mezuniyet
Madde 8- (1) Çift anadal programlarında başarı ve mezuniyet ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir.

a) (Mülga SK 26.12.2018-355/A27-MH 08.01.2019-15)

b) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) ÇAP için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.

c) (Mülga SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18)

d) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, çift anadal programında da izinli sayılırlar. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, çift anadal programını veren bölümün ve Dekanlığın/Müdürlüğün uygun görüşü üzerine ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni verilebilir.

e) İkinci anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

f) (Değişik:SK-17/08/2012–196/A-4) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Bir öğrencinin Çift Anadal Programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.

g) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Öğrenciler ikinci anadal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Her ne sebeple olursa olsun Çift anadal programından kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

h) (Mülga:SK-17/08/2012–196/A-4)

ı) (Mülga:SK-17/08/2012–196/A-4)

i) (Değişik SK 26.12.2018-355/A27-MH 08.01.2019-15) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) İkinci anadal diploma programının öğrenim süresi, öğrencinin çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren başlamak üzere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre kadardır. Bu süre 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.

j) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Değişik: SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,72 olması gerekir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

k) (Değişik SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Ek SK 03.03.2014 223/A5)  Çift Anadal Programından ayrılan öğrenciler, ilgili alanda Yan Dal Programının bulunması ve Yan Dal Programı Yönergesi’nde belirtilen kabul koşullarının sağlanması halinde kontenjan koşulu aranmaksızın Yan Dal Programına geçebilirler.

l) (Ek SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) Bu durumda, ÇAP programında iken alınan derslerden Yan Dal programı öğretim planında yer alanlar Yan Dal transkriptine aktarılır. Öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, Yan Dal öğretim planında yer almayan derslerden başarılı oldukları, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

m) (l bendi m bendi olarak değişti SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (k bendi l bendi oldu SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10) Çift Anadal Programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası alabilir.

Diğer Hükümler
Madde 9- (1) (Mülga SK 26.12.2018-355/A27-MH 08.01.2019-15)

(2) (Değişik SK 26.12.2018-355/A27-MH 08.01.2019-15) (Eklendi SK 14.07.2010–154/A12-MK 03.08.2010–68/10)  (2)  Anadal programında öğrenimleri devam ettiği sürece, öğrencilerden ÇAP dersleri için ilave ücret alınmaz.

(3) (Ek SK 26.12.2018-355/A27-MH 08.01.2019-15)  Çift anadal programına devam eden burslu/indirimli öğrencilerin bursları/indirimleri, birinci anadal programına başladığı eğitim-öğretim yılından başlamak üzere 7 yıl boyunca bursları/indirimleri oranında devam eder.  7 yılı aşan sürelerde çift anadal programına devam eden öğrenciler, tam öğretim ücreti öderler.

(4) (Ek SK 26.12.2018-355/A27-MH 08.01.2019-15) Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır. Yaz okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yürürlük
Madde 10- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-(1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1(Mülga SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Ek:SK-17/08/2012–196/A-4)

Geçici Madde 2 (Mülga SK 28.04.2016-274/A4-MH 03.05.2016-18) (Ek:SK-17/08/2012–196/A-4)
 
 
________________________________________
Bu yönerge 25.04.2002 Tarihli 06-2/5 sayılı Senato kararı ve 21.05.2002 tarihli 14-B/8 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 

 

  GERİ DÖN