Bizi takip edin
|
EN

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) (Mülga:RG-12/12/2022-32041)  

c) (Mülga:RG-12/12/2022-32041)  

ç) Dekanlık: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders: Kuramsal ve uygulamalı eğitsel etkinliklerden oluşan, öğrenci başarımının ölçüldüğü ve değerlendirildiği, entegre eğitim birimlerinin her birini,

e) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Ders koordinatörü: Temel tıp ve klinik tıp dönemlerindeki zorunlu ve seçmeli her bir dersin planında yer alan bütün eğitsel etkinliklerin organizasyonundan ve bağlantılı işlemlerin yapılmasından sorumlu öğretim elemanını,

f) (Mülga:RG-12/12/2022-32041)  

g) Evre: Bir kavramsal çerçeve kapsamında yapılandırılmış ve bir ya da birden fazla yarıyıla yayılabilen tıp eğitimi süreçlerini,

ğ) Fakülte: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve ilgili yarıyılda hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

j) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) (Değişik:RG-23/5/2018-30429) Not ortalaması: Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen ve bu işlemin bir yarıyıl veya o zamana kadar alınmış tüm dersler için yapılmasına göre yarıyıl ve genel not ortalaması olarak adlandırılan değeri,

l) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) İntörnlük: Eğitim programının altıncı yılında, farklı anabilim dalları tarafından zorunlu ve seçmeli dersler şeklinde, ilgili mevzuatta tanımlanan süreler içinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim dönemini,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n)  Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tıp Eğitimi Kurulu: Fakültenin tüm eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu kurulu,

p) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

s) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Evre 1: 1., 2. ve 3. sınıfları (Klinik öncesi dönemi),

ş) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Evre 2: 4. ve 5. sınıfları (Klinik dönemini),

t) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Evre 3: 6. sınıfı (İntörnlük dönemini),

u) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,

ü) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

v) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Yıl koordinatörü: 4., 5. ve 6. sınıflarda her sınıf için klinik eğitimin koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçiş

 

Öğrenci kabulü ve kayıtlar

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre yapılır.

(2) Fakülte öğrencisi olma hakkını kazanan aday belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmak üzere Üniversiteye başvurur. Kayıt için zamanında başvuran, gerekli belgeleri sağlayan ve öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3) Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

 

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerinin Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteye yeni kayıtlanan öğrencilerden veya Üniversiteye devam eden öğrencilerden kayıt sildirme başvurusunu akademik takvimde ilan edilen derslerin başlangıç tarihine kadar yapanlara, ödedikleri öğrenim ücreti üzerinden yıllık öğrenim bedelinin %15’i kesilerek kalan miktar iade edilir. Derslerin başlangıç tarihinden sonra kayıt sildirme başvurusunu yapan öğrencilerin ise ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(4) Bu maddenin uygulanmasında kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır. Kayıt sildirme hali için belirlenmiş olan ödeme yükümlülüklerinden fazla ödeme yapmış olanlara, ödeme yükümlülüğünde oldukları meblağ mahsup edildikten sonra kalan kısım yazılı talepleri üzerine iade edilir.

(5) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt olan öğrencilerin ilgili dönem için ödedikleri öğrenim ücretinin tamamı iade edilir.

(6) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler uzaklaştırma cezası aldıkları döneme/dönemlere ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu öğrencilere bu döneme/dönemlere ilişkin ücret iadesi yapılmaz.

 

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için Üniversite tarafından akademik takvimde tanımlanan tarihlerde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş ve kaydını yaptırmış olması şarttır.

 

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kaydı askıya alınmış öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(6) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Azami öğrenim süresi içinde, bütün derslerinden başarılı olduğu halde sadece bir intörnlük dersini tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci takip eden ilk intörnlük döneminde intörnlük dersinin kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen İEÜ kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti öder. Burs ve indirimlere ilişkin olarak Üniversite tarafından belirlenen yönerge kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları intörnlük dersi ücreti hesabında dikkate alınır.

 

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında (Değişik ibare:RG-22/8/2019-30866) öğretim, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre intibak komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Öğrenciler eşdeğer kabul edilen dersler dışında kalan tüm dersleri almakla yükümlüdür. Klinik eğitime intibakları yapılan öğrencilerin klinik öncesi eğitimde eksik kalan dersleri öncelikle tamamlaması gereklidir.

 

Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 10 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Özel öğrenciler, İEÜ’de herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin derslere kabulü Dekanlık önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrenciler, İEÜ öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak diğer hususlarda İEÜ öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, İEÜ tarafından belirlenen ücreti öderler.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, İEÜ Tıp Fakültesinden ders alabilmeleri için İngilizce yabancı dil düzeylerinin Senato tarafından belirlenen yeterlilik koşullarını sağladığını belgelemeleri gerekir.

(6) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel öğrenciliğe ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

 

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Fakülte için normal eğitim-öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi, dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) Öğrencilerin ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(4) Yatay geçiş ve çift ana dal eğitimi ile bu programların azami öğrenim süreleri hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dâhil edilir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim süresinden sayılır.

(8) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.

(9) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre öğretim süresine dahildir.

(10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan ve mezun olmak için azami beş dersi kalan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(12) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezuniyeti için sadece alması gereken ve/veya alıp başarısız olduğu en fazla iki intörnlük dersi kalan öğrenciler, intörnlük derslerinin kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi saat ücreti üzerinden her biri için 3 IEU kredilik ücreti öderler. Bu durumda olan öğrenciler Üniversitenin burs ve indirimlere ilişkin olarak belirlediği yönerge kapsamında aldıkları burs ve indirimlerden yararlanamazlar.

(13) Azami süreler içinde; öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversitenin kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.

(14) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(15) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde Üniversitenin yapacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve yürürlükteki esaslara göre öğrenim ücretlerini ödeyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(16) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmesine ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

 

Eğitim-öğretim dili

MADDE 12 – (Değişik:RG-22/8/2019-30866)

(1) Fakültede eğitim dili; klinik iletişim becerileri uygulamaları, simüle hasta görüşmeleri ve hasta başı eğitimleri dışında İngilizcedir.

(2) (Ek:RG-12/12/2022-32041) Evre 2 sürecinde, ulusal/uluslararası işbirlikleri kapsamında kurum dışı alınan eğitimler ilgili kurumun eğitim dilinde yapılabilir.

 

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 13 –  (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

(2) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

 

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin; YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe yeterlik belgesini almaları gerekir.

 

Tıp eğitimi programı

MADDE 15 – (1) Tıp eğitimi programı; Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından tanımlanan yeterlilikler çerçevesinde, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) içeriğini kapsayan ve Fakültenin sağlığa ve tıbba bakışını yansıtan genişletilmiş bir müfredat bağlamında yapılandırılır. Eğitim‐öğretim planı; Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya koyulur.

(2) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Uygun görülen dersler işbirliği protokolleri kapsamında diğer üniversitelerden de alınabilir. Bu uygulamalara yönelik işleyişler Fakülte Kurulu tarafından tanımlanır. Bu kurumlardan alınan derslerin kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Buna ilişkin diğer esaslar Fakülte önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler eğitim programının gereklilikleri doğrultusunda farklı kurumlarda uygulama yapabilir.

(3) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Fakülte öğrencilerinin Üniversite dışında ders alma başvuruları, ilgili mevzuat çerçevesinde Fakültenin eğitim programına uygunluk şartı gözetilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

(4) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Uygun görülen dersler veya bazı derslerdeki eğitsel etkinliklerin bir kısmı Fakülte Kurulunun gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı üzerine uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilir.

(5) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Eğitim-öğretim programlarının uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Uluslararası ortak öğretim programları

MADDE 16 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak program açılabilir.

(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

Eğitim kurulları

MADDE 17 – (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Gereksinimlere göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçici çalışma grupları veya yeni kurullar oluşturulabilir. Bu kurulların ve üyelerinin görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerinin tamamını ve belirtilen sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

(3) Fakülte öğrencileri 2547 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ortak zorunlu dersleri tamamlamakla yükümlüdürler.

 

Derslerin İEÜ ve AKTS kredi değeri

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, 25 ile 30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; eğitsel etkinliklerin yanı sıra (Ek ibare:RG-22/8/2019-30866) bağımsız öğrenme, nöbet, klinik çalışma, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, alan çalışması gibi etkinliklerde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Altı yıllık eğitim-öğretim programında ders ve uygulama kredileri her yıl 60 AKTS olmak üzere toplam 360 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için İEÜ yerel kredi değeri tespit edilmez.

(5) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Bir öğrencinin alacağı normal ders yükü öğretim planlarında belirtilir. Öğrenciler, üst sınıftan zorunlu Fakülte derslerini alamazlar.

(6) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Öğrenciler, normal ders yüküne ilave olarak; ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersleri alabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

 

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Öğrencilerin Evre 1’de kuramsal eğitim etkinliklerinin en az %70’ine, uygulamalı eğitim etkinliklerinin %80’ine katılması, Evre 2’de tüm eğitim etkinliklerinin en az % 80’ine ve Evre 3’te en az %90’ına katılması gerekir.

(2) Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun olarak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci devamsız notu (NA) alır. Devamsız notu alan öğrenciler, dersi başarılı olana kadar tekrar almakla yükümlüdür.

 

Mazeretler

MADDE 21 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Disiplin cezası nedeniyle alınan okuldan uzaklaştırma cezası süreleri ile sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde öğrenciler devamsız sayılırlar ve bu süre içinde eğitim etkinliklerine ve sınavlara giremezler.

(4) Rapor süresi bitmeden sunumlara, oturumlara, uygulamalara ve/veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır.

 

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir. Öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kayıtları yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla iki yarıyıl, Fakültede altı yarıyıl dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Dekanlığa başvururlar.

(4) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(5) Kayıt dondurma talebinin işleme koyulabilmesi için ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk yarıyıl ücretine mahsup edilir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadır.

 

Kayıt sildirme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerden;

a) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayanların,

b) Tanınan ek süre ve ek sınavlar sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayanların,

c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların,

ç) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin

Üniversiteden kaydı silinir.

 

İlişik kesme

MADDE 24 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölçme, Değerlendirme, Sınavlara İtirazlar ve Sınıf Geçme

 

Sınıf geçme, ölçme-değerlendirme

MADDE 25 – (1) Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak yöntemler ve başarıya katkı oranları Fakülte Kurulu kararı ile belirlenerek öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler Dekanlığın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Evre 1’de ilgili yarıyıl, Evre 2’de ilgili yıl sonunda Fakülte dersinden/derslerinden devam koşulunu yerine getiren ancak dersten/derslerden “DC”, “DD”, “FD” veya “FF” notu olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(4) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Öğrencilerin başarı durumu Evre 1’de yarıyıl, Evre 2’de yıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(6) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Öğrenciler, birinci sınıfın sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci sınıf derslerini almaya hak kazanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olsa dahi Fakülte zorunlu derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu alan öğrenciler, öncelikli olarak bu dersleri alıp başardıktan sonra ikinci sınıfa ait Fakülte zorunlu derslerini almaya hak kazanırlar. Ortak zorunlu dersleri “FF”, “FD” veya “NA” notu olanlar bu dersleri üçüncü sınıf sonuna kadar başarmakla yükümlüdür. Ders tekrarı yapan öğrenciler, üst sınıftan seçmeli ders alabilirler.

(7) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Öğrenciler, ikinci sınıf sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü sınıf derslerini almaya hak kazanırlar. Genel not ortalaması en az 1,70 olsa dahi Fakülte zorunlu derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu alan öğrenciler, öncelikli olarak bu dersleri alıp başardıktan sonra üçüncü sınıfa ait Fakülte zorunlu derslerini almaya hak kazanırlar. Ders tekrarı yapan öğrenciler, üst sınıftan seçmeli ders alabilirler.

(8) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Öğrenciler, üçüncü sınıf sonunda notla ölçülen zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerden en az “DD”, yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,80 olanlar dördüncü sınıf derslerini almaya hak kazanırlar.

(9) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Dördüncü ve beşinci sınıflar birlikte değerlendirilir. Öğrenciler, beşinci sınıf sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD”, yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler intörn olmaya hak kazanır. Öğrenciler, dördüncü veya beşinci sınıflarda “FF”, “FD”, “NA” veya “U” notu olan dersleri, başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler. (Ek cümleler:RG-17/4/2024-32520) Beşinci sınıfın sonunda, yalnız bir dersten “FF” veya “FD” notu almış olan ve bu nedenle intörn olma koşullarını sağlayamayan öğrencilere söz konusu dersi için, tüm derslerden başarılı olduğu halde genel not ortalaması 2.00 olmadığı için intörn olma koşullarını sağlayamayan öğrencilere ise daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri bir ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlarda portfolyo ve benzeri yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

(10) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) Altıncı sınıf dersleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir ve bunların tamamından “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U” notu alanlar bu dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

(11) Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile not ortalaması tespit edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.

(12) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir. Tekrar alınan dersler, not durum belgelerinde belirtilir.

(13) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Puan                       Ders Notu                     Katsayı                         Statü

90-100                         AA                             4,00                          Başarılı

85-89                            BA                             3,50                          Başarılı

80-84                            BB                             3,00                          Başarılı

75-79                            CB                             2,50                          Başarılı

70-74                            CC                             2,00                          Başarılı

65-69                            DC                             1,50                    Koşullu Geçer

60-64                            DD                            1,00                     Koşullu Geçer

50-59                            FD                             0,50                     Başarısız-Kalır

49 ve aşağısı                FF                              0,00                     Başarısız-Kalır

(14) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) NA (devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere ders koordinatörü tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

(15) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, eğitim planında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) (Değişik:RG-12/12/2022-32041) I (eksik) notu, ders koordinatörünün kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. “I” notunun, ders notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki yarıyıl ders kayıtlarının başlama tarihinden önce yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler ders koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen “I” notu, “FF” veya “U” notuna dönüşür.

d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrenciler öğrenimleri süresince en fazla iki seçmeli dersten çekilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

e) NI (not ortalamasına katılmayan) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

f) P (başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

 

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri, ders yükü sınırları içinde, dersten başarılı oldukları dönemden sonraki istediği yarıyılda not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(2) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin yerine farklı bir dersi alabilirler.

 

Sınav günleri ve şekli

MADDE 27 – (Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Fakülte dersleri için kullanılacak değerlendirme yöntemleri ve bunların tarihleri ilgili derslerin başında ilan edilir. Fakülte derslerinin final ve bütünleme sınav tarihleri Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilir. Yapılacak tüm sınavların yer ve zaman bilgileri resmi iletişim kanalları aracılığı ile duyurulur.

(2) Sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(3) Öğrencilerin başarı değerlendirmeleri farklı ölçme yöntemleri kullanılarak yapılır.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Kabul edilen bir mazeret dışında, sınavın kuramsal ve uygulamalı kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin notu sıfır kabul edilir.

 

Sınav soruları ve sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Öğrenciler sınav sonuçları veya dönem sonu ders notları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili ders koordinatörü tarafından gözden geçirilir ve varsa düzeltme istemi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(3) Öğrenciler sınav soruları hakkındaki itirazlarını, sınav bitiminden sonra 24 saat içerisinde ders koordinatörüne yaparlar. Bu itirazlar soru sahibi olan öğretim elemanı tarafından incelenerek değerlendirilir. Değişiklik gerekiyorsa düzeltme ders koordinatörü tarafından yapılır ve öğrencilere ilan edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer kurumlarda eğitim olanakları

MADDE 29 – (1) Üniversite ile diğer üniversiteler ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları uyarınca veya burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye iki yarıyıla kadar bu kurumlarda eğitim izni verilebilir.

(2) Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin gitmek istedikleri kurumda verilmekte olan eğitim/öğretimin denk sayılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(4) Öğrenci, gittiği kuruluş tarafından verilen not durum belgelerini Fakülteye teslim eder. Öğrencinin aldığı dersler, eğitim programındaki Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer dersin adı, kodu ve AKTS kredisi ile sisteme işlenir.

(5) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelendiği ancak başarı belgesinin verilmediği durumlarda öğrenci eşdeğer dersin ilk sınavına alınır.

(6) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelenemediği durumlarda öğrenci dersi yeniden alır.

(7) Yurt dışındaki diğer anlaşmalı üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere aldıkları derslere ait not durum belgesi verilir.

(8) Değişim programları çerçevesinde ödenecek bedeller ile ilgili işlemler ikili anlaşmalara ve mevzuata göre yürütülür.

 

Disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye “I” harf notu verilir ve ayrıca hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Burs ve indirim

MADDE 31 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-23/5/2018-30429)

(1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Sağlık işleri

MADDE 32 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 

Mezuniyet

MADDE 33 – (1) (Değişik:RG-23/5/2018-30429) Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 360 AKTS kredisi toplamı olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri alması ve başarması, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak Fakülte Yönetim Kurulunun onay tarihi yazılır.

 

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) (Mülga:RG-12/12/2022-32041)

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması verilir. Diploma; Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

(2) Yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(4) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(5) Disiplin cezası alan öğrenciler; belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile ancak Senatonun onayı ile yüksek şeref veya şeref öğrencisi sayılabilirler.

(6) (Değişik:RG-23/5/2018-30429) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Dekan ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma verilir.

 

Tebligat

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Öğrenciler, adresi değiştirdiklerini bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise mevcut adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.

Ölçme-değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması

MADDE 36 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/12/2022-32041)

(1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav belgeleri, ödev, proje ve benzeri evrak, son işlem gördükleri tarihten itibaren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato, Fakülte Kurulu ve YÖK kararları uygulanır.

 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-12/12/2022-32041)

 

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2017

30205

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

23/5/2018

30429

2

22/8/2019

30866

3

12/12/2022

32041

4

17/4/2024

32520

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.