ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS ve İNDİRİM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; Üniversite'ye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek burslar ile öğretim ücreti indirimlerine ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Yabancı Dil Hazırlık Programı dâhil Üniversite'nin ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 ve 4633 sayılı kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ve Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

b) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

c) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

ç) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ğ) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Burslar

 

ÖSYS Bursu

MADDE 5 - (1) Burslu öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre burs verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) (Değişik SK 30.01.2019-357- A/10-MHK 12.02.2019-16)(Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Lisans programlarındaki öğrencilere sağlanan burs; yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini ve yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar. Burslu lisans öğrencilerinin yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.

(3) Ön lisans programlarında öğrencilere sağlanan burs yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

(4) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  Burslardan yararlanma süresi, azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

 

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu

MADDE 6 - (1) Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı kapsamında burslu olarak kayıtlanan lisans öğrencilerine sağlanan burs; yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

 

ÖSYS Dikey Geçiş Bursu (Başlık Değişik SK 27.02.2019-358-A/16- MHK 11.04.2019-19)

MADDE 7- (1) Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burs yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

 

Uluslararası Öğrenci Bursu

MADDE 8- (1) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen uluslararası öğrenci bursunun kontenjanları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

(2) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Uluslararası öğrenci burslarının kapsamı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Tahsisli Burslar

MADDE 9- (1) Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

(2) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

(3) Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

(4) Tahsisli burslar, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İndirimler

 

ÖSYS İndirimleri

MADDE 10 - (1) (Madde No Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) ÖSYS indirimi, yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar, yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Temel Bilimler Tercih İndirimi (Ek Madde SK 18.06.2020-399-A/11- MHK 22.06.2020-39)

MADDE 10/A1-  (1) Temel Bilimler Tercih İndirimi, Sosyoloji, Matematik ve Fizik temel bilim alanlarını desteklemek amacıyla verilir. Üniversitemizin Sosyoloji, Matematik ve Fizik bölümlerine YKS sınavı ile %50 İndirimli kontenjandan yerleşen öğrencilerden aşağıda yer alan şartları sağlayanlara, İzmir Ekonomi Üniversitesini ilk 10 tercihlerinde göstermeleri halinde %50 YKS indirimlerine ilaveten %25 oranında Temel Bilimler Tercih İndirimi uygulanır. Temel Bilimler Tercih İndirimi almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretlerini toplamda %75 oranında indirimli olarak öderler. 

a) Sosyoloji bölümü için EA puan türünde Türkiye sıralamasında ilk 250 bin içinde olmak, 
b) Matematik Bölümü için SAY puan türünde Türkiye sıralamasında ilk 325 bin içinde olmak, 
c) Fizik Bölümü için SAY puan türünde Türkiye sıralamasında ilk 475 bin içinde olmak,

 

(2) (Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)Temel Bilimler Tercih İndirimi, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.


(3) (Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) İndirimden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süre, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; Sosyoloji, Matematik ve Fizik programlarında 7 yıldır. İndirim, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi (Ek Madde SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)
MADDE 10/A2- (1) Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi, Mimarlık bölümünde öğrenim görmek isteyen başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla verilir. Üniversitemizin Mimarlık bölümüne YKS sınavı ile %25 İndirimli kontenjandan yerleşen öğrencilerden SAY puan türünde Türkiye sıralamasında ilk 125 bin içinde olanlara %25 YKS indirimlerine ilaveten %25 oranında Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi uygulanır. Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretlerini toplamda %50 oranında indirimli olarak öderler. 

(2) Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

(3) İndirimden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süre, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; Mimarlık programında 7 yıldır. İndirim, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir. 


ÖSYS Dikey Geçiş Sınavı İndirimleri (Ek SK 27.02.2019-358-A/16- MHK 11.04.2019-19) (Madde No Değişik  SK 18.06.2020-399-A/11- MHK 22.06.2020-39) (Madde No Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)

MADDE 10/A3 - (1) %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) ÖSYS Dikey Geçiş Sınavı indirimi, yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar, yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı İndirimi (Başlık Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)

MADDE 11-(Madde No Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  (1) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi kontenjanı ve indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

(2) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, Yabancı Dil Hazırlık Programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrencilerine, öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar.

          a)  Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek,

         b) 1. sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS, 4. sınıfın sonunda en az 240 AKTS, 5. sınıfın sonunda en az 300 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,

         c) Bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında aldığı derslerin not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

          ç) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indiriminde konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.

         d) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

(3) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(4) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı indirimi alabilir.

(5) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri şartları sağlamaları halinde Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi’nden yararlanabilirler.

 

Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi

MADDE 12 - (1) İlk akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, Yabancı Dil Hazırlık Programının ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

 

Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş, İndirimi

MADDE 13 -(1) Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören ebeveyn (anne-baba), çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 indirim uygulanır.

(2) Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimden yararlananlardan herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda diğer öğrencinin de izleyen yarıyıldan itibaren indirimi kesilir.

 

Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

MADDE 14 -(Değişik SK 29.08.2018/ 347-A7/ MHK 29.08.2018-5)

(1) Üniversiteye ücretli kontenjandan kabul edilen öğrencilerden aşağıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere, her bir üyelik için bir kere olmak üzere Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.

         a) (Değişik SK 06.08.2019/369-A/9/ MHK 20.09.2019-24)  İlgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan,

        b) (Değişik SK 12.08.2020 406/A9-MHK 18.08.2020 42)Ticaret odasına 1 yıllık üyeliği, son 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması, odadaki üyeliğinin askıda olmaması ve son son 3 yıl içerisinde en az 1 kez GVK’nın 48/1 maddesindeki yazılı hadlerden aşağı olmamak üzere hasılat beyan etmiş olması şartlarının hepsini sağlayan,

         c) Gerçek kişilerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (b bendindeki tanım gereği) (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)

         ç) Tüzel kişi üyelerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (b bendindeki tanım gereği) (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)

(2) Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.

          a) (Değişik SK 12.08.2020 406/A9-MHK 18.08.2020 42) Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi, onaylı gelir vergisi beyannamesi ile aynı döneme ait vergi dairesinden onaylı işletme hesap özeti

          b) (Değişik SK 12.08.2020 406/A9-MHK 18.08.2020 42)Tüzel kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi, onaylı kurumlar vergisi beyannamesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge. 

          c) İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin onaylı vukuatlı nüfus örnekleri.

(3) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi), İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İEÜ Kurucu Vakıf Mensupları İndirimi

MADDE 15 - (1) İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.

(2) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

(3) İndirim alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması halinde izleyen yarıyıldan itibaren öğrencinin indirimi kesilir.

 

Dikey Geçiş İEÜ Mezunu İndirimi (Başlık Değişik SK 27.02.2019-358-A/16- MHK 11.04.2019-19)

MADDE 16 -(1) Üniversitemiz önlisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlara %25 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

(2) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  İndirimden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri kapsamaz. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.Sporcu İndirimi (Ek Madde SK 19.06.2019 365/7-MH 09.07.2019 23)

MADDE 16A - (1) Spor alanında üstün yetenekli öğrencileri İzmir Ekonomi Üniversitesine kazandırmak, Üniversite takımında yer alarak kendi branşında İzmir Ekonomi Üniversitesini temsil etmek üzere verilen Sporcu İndirimi, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde başvurusu uygun olan öğrenciler arasından Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.

(2) Sporcu indirimi öğretim ücretini ve/veya yurt ücretlerini kapsar. Sporcu indirimi kontenjanı, öğretim ücretleri ve/veya yurt indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

(3) Üniversitemize yeni kayıtlanacak öğrencilere Sporcu İndirimi koşullu olarak verilir.

(4) Sporcu indirimine başvurmak için öğrencilerin;
a) Öğrenim sürecince herhangi bir disiplin cezası almamış olma,
b) Üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açabilecek filli hareketlerde bulunmamış olma,
koşullarını sağlaması gerekir.

(5) Sporcu İndirimi yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(6) Sporcu İndirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. (Ek cümle SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) Öğrencilere dönem öğretim ücretleri üzerinden uygulancak toplam indirim/burs tutarı, mevcuttaki indirimleri/bursları üzerine sporcu indirimi eklenerek belirlenir. 


(7) Öğrenci, aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Sporcu indirimi alabilir. Öğrencinin Sporcu indiriminin devam edip etmeyeceği ve kapsamının ne olacağı Rektörlük önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

(8) Sporcu İndirim almaya hak kazanan öğrencinin indirimi, indirimi alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması, öğrencinin takımdan kendi isteği ile ayrılması veya takımın idarecisi tarafından gerekçeli nedenlerle takımdan çıkarılması halinde izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.

 

Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi (Başlık Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)

MADDE 17-(Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri " Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi" almaya hak kazanırlar ve bu indirimler İEÜ’de kabul edilecekleri lisansüstü programlarının azami öğrenim süresi kadardır. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

         a) 4 yıllık lisans programlarında dördüncü sınıfa devam ettiği, 6 yıllık lisans programlarında beşinci sınıfa devam ettiği güz ve bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu 4 yıllık lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda), 6 yıllık lisans programında beşinci sınıfta (9 ve 10. yarıyıllarda)  aldığı derslerin genel not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

         b) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik İndirimine konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan/internlük değerlendirmesinden başarılı olmak.

         c) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik İndirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

Derece İndirimi  (Ek Madde 29.07.2020 SK 404-A/9 MH 18.08.2020-42)

MADDE17A- (1) Eş dereceler de dahil; Üniversitemiz birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına kayıtlananlara; bölüm birincisi olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans programlarına kayıtlananlara; meslek yüksekokulu birincisi olan önlisans mezunlarından Üniversitemizin lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile kayıtlananlara; kayıtlanacakları bölümlerin/programların öğretim ücretleri üzerinden %100 oranında indirim uygulanır.

 

(2) Derece indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

 

(3) İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıl, lisansüstü bilimsel hazırlık programında 2 yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında 6 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarında 3 yarıyıl, tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 12 yarıyıl, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 14 yarıyıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MADDE 18 - (1) (Değişik SK 18.06.2020-399-A/11- MHK 22.06.2020-39) (Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) "Sporcu İndirimi", “Temel Bilimler Tercih İndirimi” ile “Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi” almaya hak kazanan öğrenciler hariç, birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

 

MADDE 19 - (1) ÖSYS Burslu veya ÖSYS İndirimli öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda yer alan koşullar geçerlidir.

 

MADDE 20 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.

 

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 3- (Değişik  SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) (1) 2015 ve öncesinde 11. madde kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ÖSYS indirimi kapsamında kayıtlanan öğrenciler yurt ücretlerini, tabi oldukları indirim oranlarında indirimli olarak öderler.

 

GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik  SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  (Ek SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) (1) 2016 ve öncesinde madde 5, 8 ve 11 kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ÖSYS bursu,  ÖSYS indirimi veya uluslararası öğrenci bursu kapsamında kayıtlanan öğrenciler yaz okulu ücretlerini bursluluk oranında indirimli olarak öderler.

 

GEÇİCİ MADDE 5-(Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 6-(Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 7-(Ek SK 30.01.2019-357- A/10-MHK 12.02.2019-16) 2018 ve öncesinde ÖSYS bursu kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin yurtta ücretsiz kalabilmeleri için, 5.maddenin birinci fıkrasında yer alan başarı koşulunu sağlamış olmaları şartı aranmaz.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu İndirimi (Ek Madde SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)
GEÇİCİ MADDE 8- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu İndirimi, 2020 YKS sınavı ile “Ücretli” veya “İndirimli” kontenjandan Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlardan, son 4 yıl içerisinde aşağıda belirtilen alanlarda başarılı olduğunu belgelendiren, başvurduğu tarihte milli takımda aktif olarak yer alan ve 24 yaşından küçük olan milli sporculara verilen %100 oranında öğretim ücreti indirimini kapsar.
a)   1. grup alan: Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,
b)   2. grup alan: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular,
c)   3. grup alan: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu İndirimi kontenjanı, lisans ve önlisans programlarında olmak üzere toplamda 5 kişiyi aşmayacak şekilde Senato’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

(3) İndirim başvuru tarihleri, Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Adayların başvurusunun geçerli sayılabilmesi için ilan edilen tarihlerde aşağıda yer alan belgeleri Üniversiteye eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir.
a) Başvuru Formu
b) Referans yazısı ya da yazıları,
c) Branşına ait federasyondan alınacak Millilik Belgesi, 
ç) Son 4 yıl içinde alınmış tüm milli müsabaka sonuçları,

(4) İlan edilen tarihlerde başvuran adayların Yerleştirme Puanı, grup alanı, Üniversitenin aktif olan spor takımları, jüri tarafından gerçekleşecek mülakat dikkate alınarak hesaplanır. Adayın Yerleştirme Puanı (YP) 100 üzerinden aşağıda yer alan puanların toplamından oluşur.
a) Grup Alan Puanı: 1. grup alandan yapılan başvurular için 30 puan, 2. grup alandan yapılan başvurular için 20 puan, 3. grup alandan yapılan başvurular için 10 puan,
b) Üniversitenin aktif spor takımlarına göre puan: Tenis, Yüzme, Erkek Basketbol, Kadın Voleybol, Amerikan Futbolu, Eskrim, Satranç, Yelken, Futbol alanları için 30 Puan, Kadın Basketbol, Atletizm, Okçuluk, Su Topu, Snowboard, Triatlon alanları için 20 Puan, Diğer Tüm Branşlar için 10 Puan,
c) Mülakat Puanı: en fazla 40 Puan

(5) Mülakat jürisi, Sağlık, Spor ve Kültür Müdürü, Spor Koordinatörü, Rektör veya Rektör Yardımcısı ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

(6) Yerleştirme puanı (YP) eşit olan adayların sıralamasında:
a) Grup alan puanı 
b) Mülakat puanı
c) Üniversitenin aktif spor takımlarına göre puan öncelik tanınır.

(7) Başvurusu uygun olan adaylar, Yerleştirme Puanları’na (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır. İlan edilen kontenjan içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların ilan edilen süre içinde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Önlisans ve Lisans Programları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.

(8) Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, İlan edilen kontenjan dahilinde yedek listeden en yüksek yerleştirme puanına sahip olan adaylardan başlamak suretiyle kayıt yapılır. Yedek listede yer alacak aday sayısı, asil listede yer alan aday kontenjan sayısını ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki kontenjanları geçemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Önlisans ve Lisans Programları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan yedek adaylar, kayıt hakkını kaybederler.

(9) Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu İndirimi, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, ön lisans programlarında 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

(10) Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu İndirimini izleyen yarıyıldan itibaren indirimleri kesilir.
a) Öğrencinin spor alanlardaki katılımdan gerekçesiz olarak vazgeçmesi, 
b) Dönem kaydını yenilememek,
c) Herhangi bir disiplin cezası almış olmak,
ç) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı Yarışma Talimati’nın 7inci maddesinde yer alan yaş aralığını aşanlar,

(11) Öğrencinin spor alanlardaki katılımdan sağlık sorunları nedeni ile vazgeçmesi halinde, öğrencinin durumu Sağlık, Spor ve Kültür Müdürü tarafından değerlendirildikten sonra gerekçeli rapor ile Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Öğrencinin indirimin devam edip etmeyeceğine Mütevelli Heyet karar verir.

 

 


Bu yönerge 28.02.2018 tarih ve 334/A-7 sayılı Senato kararı ve 06.03.2018  tarih ve 41 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.