Bizi takip edin
|
EN

KOORDİNASYONLU DERSLER YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde koordinasyon altında yürütülen derslerin uygulanması ile bu derslerin yürütülmesinde görevli koordinatörlüğün çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge;  İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aynı isim altında birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülen dersleri ve bu derslere ilişkin koordinasyon ve uygulama usullerini kapsar

Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen;
a.  Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu: Üniversitenin herhangi bir fakültesini, dört yıllık lisans öğretimi veren yüksekokulu ile iki yıllık ön lisans öğretimi veren meslek yüksekokulunu,
b. Koordinasyonlu Ders: Aynı isim altında birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülen dersi,
c. Koordinatör yardımcısı: Dersin Koordinatör yardımcısını,
d. Koordinatör: Dersin Koordinatörünü,
e. Rektörlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünü,
f. Senato: Üniversite Senatosunu,
g. Sınav: Syllabus ta yer alan ara sınav, quiz, final, bütünleme sınavı, uygulama, proje, atölye, laboratuar,  jüri, sunum, seminer v.b. tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini,                                                                       
h. Syllabus: Ders Tanıtım Bilgilerini,
i. Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısının Seçimi ve Görevleri

Koordinatör
MADDE 4 - Koordinatör, Üniversitede tam zamanlı görevli ve tercihen ilgili dersi daha önce vermiş olan öğretim elemanları arasından ilgili Akademik Birim Yöneticisi tarafından iki (2) yıl için görevlendirilir ve ilgili birimlere bildirilir. Görev süresi sona eren Koordinatör tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. İlgili Akademik Birim Yöneticisi gerekli görürse  koordinatörün çalışmalarında yardımcı olmak üzere üniversite öğretim elemanları arasından seçilecek 1 (bir) veya 2 (iki) kişiyi yardımcı olarak görevlendirebilir. Koordinasyon altında yürütülecek dersin hiçbir fakülteye ya da Yüksek Okula bağlı olmadığı durumlarda koordinatör ve yardımcısının ataması bu maddede belirtilen usuller çerçevesinde Rektör tarafından gerçekleştirilir.

Koordinatörün Görevleri
MADDE 5 -  Koordinatörün görevleri şunlardır:
1) Faaliyetlerin koordinasyonu: Koordinasyonlu ders kapsamında yürütülecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin organizasyonunu koordine etmek.
2) Öğretim elemanlarının koordinasyonu: Dersin etkinlikleri ile ilgili olarak dersi veren öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmak ve derse ilişkin tüm faaliyetlerde eşgüdümlü çalışılmasını sağlamak, gerektiğinde dersi veren öğretim elemanları ile toplantı yapmak.
3) Syllabus: Derse ait syllabus ta yer alan bilimsel ve mesleki yeterlilikleri, öğrenim çıktılarını, değerlendirme ölçütlerini ve bu ölçütlerin ders geçme notu içerisindeki ağırlıklarını ilgili akademik birim yöneticileri ve dersi veren öğretim elemanları ile işbirliği içinde belirlemek,  bu etkinliklere ilişkin plan ve programları içeren ders müfredatını yapmak, güncellemek.
4) Ders internet sayfası: İlgili Akademik Birim yöneticileri ve Dersi veren Öğretim Elemanları ile işbirliği içinde derse ilişkin web sayfasının oluşturulmasını sağlamak, içeriğini belirlemek ve güncellenmesini koordine etmek.
5) Devam durumlarının takibi: Dersi alan öğrencilerin derse devam durumları ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin durumlarını dersi veren öğretim elemanları ile takip etmek ve Öğrenci Bilgi Sistemine girişlerinin yapılmasını koordine etmek.
6) Ders materyalleri: Ders eğitim müfredatının tüm sınıflarda eş dönemli uygulanan eş yapılı eğitim materyalleriyle yürütülmesini sağlamak.
7) Sınav yapısının ilanı: Ders müfredatında yer alan tüm sınavların uygulama şeklini (test, yazılı, sözlü, uygulama, stüdyo, laboratuar vb) dersi veren öğretim elemanları ile birlikte belirlemek ve dersin web sayfasında öğrencilere duyurmak.
8) Sınav uygulama şekli: Sınavların tüm sınıflarda eş dönemli ve eş yapılı (benzer yetkinlikleri ölçen) şekilde yürütülmesini sağlamak,  tüm sınavlardan önce kullanılacak soru, uygulama, deney v.b. unsurları dersi veren öğretim elemanları ile birlikte belirlemek.
9) Sınav kapsamının ilanı: Ara sınav ve Final sınavlarından en az 10 gün önce; sınav kapsamının ve sınav ile ölçülmesi planlanan öğrenim çıktılarının dersin web sayfasında duyurulmasını sağlamak.
10) Sınava katılacakların belirlenmesi: Sınavlara katılacak öğrencilerin sayısını devam durumlarını gözeterek belirlemek, ara sınavların gerektirdiği yerlere ilişkin özellikleri ve ara sınavların zamanını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ ne bildirmek, öğrencilerin sınav yerlerine dağılımını belirlemek, ilgili sınav yerlerini içeren listelerin dersin web sayfasında yayınlanmasını ve varsa gözetmenlerin sınavın ve sınav yerlerinin gerektirdiği ölçüde dağılımını koordine etmek.
11) Sınav değerlendirme ölçütleri: Sınavlar sonrasında sınav değerlendirme ölçütlerini dersi veren tüm öğretim elemanları ile birlikte belirlemek, sınavda kullanılan unsurların elverdiği oranda bu ölçütlerin eş yapıda uygulanmasını sağlamak.
12) Sınanan yetkinliklerin bildirimi: Ara sınav ve Final sınavlarını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, ders niteliğinin imkan verdiği ölçüde soru çözümlerinin ya da ilgili sorular ile sınanması amaçlanan yetkinliklere ilişkin bilginin dersin web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
13) Sınav sonuçlarının ilanı: Dönem içi sınavların gerçekleşmesini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde değerlendirme sonuçlarının (notların) öğrencilere internet aracılığıyla duyurulmasını sağlamak.
14) Not girişleri: Dönem sonu not girişlerinde tüm öğretim elemanlarının aynı değerlendirme ölçütleriyle giriş yapmalarını sağlamak, yapılan girişlerin ilan edilen sınav sonuçlarıyla aynı olduğunu kontrol etmek, girişlere ilişkin imzalı tutanakların Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmesini koordine etmek.
15) Not itirazları: Not itirazlarına ilişkin talepleri notu veren öğretim elemanı ile birlikte değerlendirmek ve eğer varsa yapılacak düzeltmelerin tüm sınıflara ait değerlendirme sonuçlarıyla eş yapılı olması esasını gözetmek.
16) Ders dosyası: Yarıyıl sonunda akreditasyon çalışmalarının gerektirdiği ders dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.
17) Geri bildirim: Yarıyıl sonunda derse ilişkin sayısal verileri de içeren bir değerlendirme raporu hazırlamak ve ilgili Akademik Birim Yöneticisine sunmak.
18) Ders evrakının teslimi: Yarıyıl sonunda ölçme ve değerlendirmeye esas tüm ders evrakının eksiksiz olarak arşive teslim edilmesini koordine etmek.

MADDE 6- Koordinatör yardımcısı, koordinatörün görevlerine ilişkin tüm faaliyetlerde ders koordinatörüne yardımcı olur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 7 – Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 – Bu yönergenin hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.Bu yönerge 17.12.2012 tarih ve 201-A11sayılı Senato Kararı ve 12.02.2013 tarih ve  30/18 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.