Bizi takip edin
|
EN

SERTİFİKA PROGRAMLARI AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ESASLARIAmaç ve Kapsam


Madde 1-(1)Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilecek Sertifika Programlarına öğrenci kabulü ve programın uygulanmasında dikkate alınacak ilkeleri kapsar.

 

Tanımlar
Madde 2-
(1) Sertifika Programı, Anadal Programında 3. sınıfa geçen öğrencilere sunulan ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında en az 12 kredilik derslerden oluşan programa verilen addır.

 

(2) (Değişik: SK-27/07/2012-195-A/5) Sertifika Programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz. Bir lisans öğrencisinin belirli bir alanda uzmanlık kazandığını  gösterir.

 

Dayanak
Madde 3-
(1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 3. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Sertifika Programlarının Açılması


Madde 4-(1) (Değişik: SK-27/07/2012-195-A/5) Açılacak Sertifika Programları ilgili Fakültenin teklifi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümler bünyesinde bulunan opsiyonlarla aynı kapsamdaki sertifika programını seçemez.

 

(2)Sertifika Programları’na kabul edilecek öğrenci kontenjanları her yıl Haziran ayında ilgili Fakültenin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.

 

(3)Sertifika Programları Fakültelere bağlı olarak açılır ve programın yürütülmesinden sorumlu olacak akademik birimler belirlenir. Açılacak olan sertifika programları, bağlı olduğu akademik birimlerin sorumluluğunda yürütülür.

 

(4)Sertifika Programının yürütülmesini koordine etmek üzere her bir Sertifika Programı için ilgili Fakülte Dekanı tarafından ilgili akademik birimlerin öğretim üyeleri arasından  " Sertifika Programı Koordinatörü" görevlendirilir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5- (1)Sertifika Programlarına İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yer alan lisans öğretim programlarında öğrenim gören tüm öğrenciler başvurabilir.

 

(2) (Değişik: SK-07/09/2010-158-A/6)  Öğrencilerin, her hangi bir Sertifika Programı’na başvurabilmesi için öğrenim gördükleri Anadal Programında 3. sınıfa geçmiş olmaları ve Genel Not Ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

 

(3) (Değişik: SK-26/05/2017-312-A/13)  Başvurular ilan edilen tarihler arasında ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.

 

(4) Başvuruların değerlendirilmesi ve programa kabul edilecek öğrencilerin tespiti için Sertifika Programları’nı yürüten ilgili Fakülte Dekanı tarafından, Program Koordinatörü başkanlığında üç kişiden oluşan bir komisyon görevlendirilir.

 

(5) Sertifika Programlarına seçilecek öğrencilerin tespitinde, başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları ve/veya yapılacak mülakat sonuçları dikkate alınır. Bu kriterlerin oranları ilgili akademik birim tarafından belirlenir.

 

(6) Belirlenen kriterlere göre yapılan başarı sıralamasına göre ayrılan kontenjan içinde kalmış olan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

 

Kayıt
Madde 6
- (1)(Değişik: SK-26/05/2017-312-A/13) Sertifika Programları’na kabul edilen öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanır ve ilgili Dekanlık tarafından ilan edilir.

 

(2) (Değişik: SK-26/05/2017-312-A/13) Sertifika Programları’na kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtları yapılır.

 

 

Programın Uygulanması


Madde 7- (1)Açılacak olan sertifika programları ilgili Fakülte bünyesinde bağlı olduğu akademik birimler tarafından yürütülür.

 

(2)Sertifika Programları Koordinatörleri, bu program kapsamında alacakları dersleri belirleme ve varsa stajları konusunda öğrencilere yardımcı olur ve danışmanlık yapar.

 

(3)Sertifika Programları’nda öngörülecek dersler bağlı olduğu akademik birimin önerisi üzerine ilgili Fakülte Kurulu’nda görüşülerek kararlaştırılır ve Üniversite Senatosu onayına sunulur.

 

Başarı ve Mezuniyet

Madde 8 – (1)Sertifika Programları’nda başarı ve mezuniyet ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) (Değişik: SK-27/07/2012-195-A/5) Sertifika Programları’nda öğretim, öğrencilerin Anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında yürütülür.

 

b) Sertifika Programları’na kayıtlı öğrenciler için ayrı karne ve transkript düzenlenir.

 

c) (Değişik: SK-27/07/2012-195-A/5) Sertifika programına başlayan bir öğrenci, sertifika programı kapsamında almış olduğu dersleri daha sonra Anadal, Yandal, ya da Çift Anadal programı kapsamındaki zorunlu veya seçmeli dersleri yerine saydıramaz. Sertifika programından Yandal ya da Çift Anadal programına geçilemez.

 

d) (Değişik: SK-26/05/2017-312-A/13) Sertifika Programları’nda öngörülen tüm dersleri alarak en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrencilere ilgili Dekanlık tarafından katıldığı Programın Sertifikası verilir.

 

e) (Mülga: SK-27/07/2012-195-A/5),

 

f) (Değişik: SK-27/07/2012-195-A/5) Lisans öğrenimine devam ederken sertifika programına başlayan ve Anadal öğretim planlarında öngörülen tüm dersleri tamamlamasına karşın, Sertifika Programında öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler Anadal Lisans diplomasını alabilirler.

 

g)  Öğrenciler Anadal Programından mezun olduktan sonra da Sertifika Programı derslerini alabilirler. Bunun için ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle ilgili derslere misafir öğrenci statüsünde devam ederler. Bu şekilde, programda öngörülen derslerini tamamlayanlara Sertifikaları verilir. 

 

h) (Değişik: SK-26/05/2017-312-A/13 )Öğrencinin dönemde alacağı ders yükü İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18.maddesinde belirtilmektedir.

 

Diğer Hükümler


Madde 9- (1) Anadal Lisans öğrenimine devam ederken Sertifika Programları’na kayıtlanan öğrencilerin normal dönemlerde(Güz ve Bahar dönemlerinde) bu programa ait alacakları dersler için ayrıca ücret alınmaz. Yaz okulunda alınacak Sertifika Programı dersleri için ücret ödenir. 

 

Madde 10- (1) (Değişik: SK-27/07/2012-195-A/5) Sertifika Programları’ndan kendi isteği ile ayrılan, öğrencilerin kayıtları silinir.

 

Madde 11- (1)Lisans diplomasına sahip ya da başka bir kurumda lisans öğrenimini sürdüren öğrenciler de başvuru kriterlerini (yabancı dil, Genel Not Ortalaması vb.) sağlamaları ve kontenjanların yeterli olması halinde, mülakat ile misafir öğrenci statüsünde Sertifika Programları’na kabul edilebilirler.

 

(2)Sertifika Programlarını misafir öğrenci olarak kabul edilenler belirlenen derslerinin ücretlerini dönem ders kayıtları sırasında öderler.

 

(3)Sertifika Programlarının misafir öğrencileri, kayıtlandıkları dersleri dönem içinde bırakmaları halinde ücretleri iade edilmez.

 

Yürürlük
Madde 12 –(1)
Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 13 –(1)
Bu Esaslarda belirtilen hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu esas 30.01.2010 tarih ve 147-A/11 sayılı  Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.