Bizi takip edin
|
EN

LİDERLİK VE YÖNETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOLİDER) YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – –(Değişik R.G.22.04.2018/30399)(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Direktör: Merkezin Direktörünü,

c) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) (Ek R.G.22.04.2018/30399)Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

f) (Ek R.G.22.04.2018/30399)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi misyon ve vizyonunda öngörülen esaslar çerçevesinde iş, ekonomi ve siyaset dünyasına yön verecek “Geleceği yönetecek liderleri yetiştirmek” üzere güçlü liderlik, doğru karar verme, iyi yönetişim ve etik değerleri öne çıkartan ve bu konularda toplumu bilinçlendiren özgün çalışmalar yapmaktır.

 

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetler; liderlik, iyi yönetişim ve etik değerler konusunda;

a) Uygulamalı eğitim programları düzenlemek,

b) Konferans ve seminerler düzenlemek,

c) Araştırmalar yapmak ve sonuçlarını araştırma raporları, makale ve kitaplar şeklinde yayınlamak,

ç) Çalışma alanıyla ilgili konularda stratejik danışmanlık hizmeti sunmak,

d) Merkezin çalışma alanına ilişkin  konularda elde edilen deneyimleri lisans ve lisansüstü seviyedeki eğitim programlarıyla bütünleştirecek çalışmalar yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Liderlik ve Yönetişim Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Direktör,

b) Danışma Kurulu.

c) (Ek R.G.22.04.2018/30399) Yönetim Kurulu

 

Direktör

MADDE 8 – (1) Rektör tarafından önerilen aday Mütevelli Heyeti tarafından “Liderlik ve Yönetişim Merkezi Direktörü” olarak iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren direktör tekrar görevlendirilebilir.

 

Direktörün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Direktör, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetir.

 

(2) (Değişik R.G.22.04.2018/30399) Danışma Kurulunun ve Üniversite akademik birimlerinin önerileriyle yıllık faaliyet programını oluşturur.

 

(3) (Değişik R.G.22.04.2018/30399) Direktör, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular ve çalışmaları denetler. Yıl sonunda, Merkezin gerçekleşen etkinlik ve çalışmalarını içeren faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

 

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetlerine yön vermek ve değerlendirmek üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla liderlik ve yönetişim alanında temayüz edenler arasından seçilecek en az yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Direktörün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

 

(2) Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Direktörü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

 

(3) Danışma Kurulu üyeliğinin görev süresi iki yıldır. Dönemini tamamlayan üyeler yeniden seçilebilir. Süresinden önce ayrılan üyelerin yerine, yeni üyeler seçilir.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10/A – (Ek R.G.22.04.2018/30399) (1) Yönetim Kurulu, Direktör, Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ve Mütevelli Heyeti tarafından Mütevelli Heyeti üyeleri arasından belirlenen bir kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) (Ek R.G.22.04.2018/30399) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

 

(3) (Ek R.G.22.04.2018/30399) Yönetim Kurulu, Direktörün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek akademik ve idarî konularda kararlar alır. Direktör gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.  Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10/B – (Ek R.G.22.04.2018/30399) (1) Yönetim Kurulu, Direktörün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

 

(2) (Ek R.G.22.04.2018/30399) Yönetim Kurulu, Direktör ile birlikte bütçe taslağını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektöre sunar.”

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönetmelik 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.