Bizi takip edin
|
EN

EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

ÖĞRETME VE ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOEĞİTİM) YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (EKOEĞİTİM): İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sınıf içi ve sınıf dışı eğitim süreçlerinde öğretme ve öğrenmenin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Etkin öğrenme süreçlerini ve eleştirel düşünceyi teşvik eden yöntemleri yaygınlaştırarak, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilikçi eğitim uygulamalarıyla bütünleşmelerine destek olmak; hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yönelik çalışma grupları, seminerler, konferanslar, bilgi teknolojileri desteği, danışmanlık gibi hizmetler sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim veren programlara ihtiyaç duydukları desteği vermek.
b) Dijital eğitim tekniklerini yaygınlaştırmak.
c) Öğrencilerin ihtiyaç duydukları derslerde akran desteği almasına aracı olmak.
ç) Öğrencilerin akademik planlama, etkin çalışma yöntemleri, yazma ve konuşma becerileri gibi konularda kendilerini geliştirmeleri için destek sunmak.
d) Öğrencilerin akademik gelişimleri konusunda ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık vermek.
e) Öğrencilere akademik etik, akran baskısı, hayat boyu öğrenme, zaman yönetimi gibi konularda destek vermek.
f) Lisansüstü öğrencilere tez önerisi hazırlama, yeterlik sınavına hazırlanma, burslara başvurma gibi konularda destek vermek.
g) Öğretim elemanlarına yeni ve etkin öğretme teknikleri konusunda destek vermek.
ğ) Öğrenme ve öğretme konularında seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.
h) Öğretme ve öğrenme konusunda bir veritabanı oluşturmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri; Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu yönetmelik 06.12.2014 tarih ve 29197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.