| 
EN

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI


 


Madde 1-  (1) 24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ön lisans(2 yıllık) ve lisans(4yıllık) programlarına kurum dışından ve kurum içinden yapılacak yatay geçiş işlemleri aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

Genel Esaslar
Madde 2- (1) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Akademik başarıya göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisans programlarında en az iki yarıyıl(1 yıl); Meslek Yüksekokulu programlarında ise en az 1 yarıyıl öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir.

(2) (Ek 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Girdiği yıldaki merkezi yerleştirme (YGS/LYS/DGS) puanı, Üniversitemizin taban puanına eşit veya yüksek olanların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen kurallar dahilinde yabancı dil hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere her yarıyıl başında yatay geçişleri yapılabilir.

(3) (Değişik SK 26.01.2015 240 A/17-MH 03.02.2015/3) Merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişlerde, her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranını geçmeyecek şekilde öğrenci kabul edilebilir

(4) (Değişik SK 26.01.2015 240 A/17-MH 03.02.2015/3) Özel yetenek sınavı öğrenci kabul eden programlara  merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapılamaz.


Madde 3-   (1) Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim gören öğrenciler kurum içinde yatay geçiş yapmak için başvurabilir.

Madde 4- (1) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Akademik başarıya göre, Lisans(4 yıllık) diploma programlarının 3., 4., 5 ve 6. yarıyıllarına; Ön lisans(2 yıllık) diploma programlarının 2. ve 3. yarıyılına yatay geçiş yapılabilir.

(2) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Akademik başarıya göre,  lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına; ön lisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Madde 5-  (1) Yatay geçişler, belirlenen kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilebilir.

Madde 6-  (1) 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

Madde 7- (1) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Madde 8- (1) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına, akademik başarıya göre, kurum içi veya kurum dışından yapılacak yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Madde 9-  (1) (Değişik SK 21.03.2018- 336- A/7-MH 17.04.2018/42)  Kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen burslu veya indirimli öğrenciler burslarından, indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

Madde 10- (1) (Değişik SK 26.01.2015 240 A/17-MH 03.02.2015/3) Akademik başarıya göre yalnız aynı düzeydeki  diploma programları (ön lisans programlarından ön lisans programlarına, lisans programlarına) arasında yatay geçiş yapılabilir.

(2) (Değişik SK 26.01.2015 240 A/17-MH 03.02.2015/3) Merkezi yerleştirme puanının sağlanması koşuluyla ön lisans veya lisans programları arasında(ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa) yatay geçiş yapılabilir


Madde 11- (1) Kurumlar arasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir.

(2) (Ek 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay geçişlerde ise öğrenim görülen program ile geçmek istenilen programın aynı olması gerekir.

Madde 12- (1) Uluslararası ortak diploma programlarından aynı alandaki uluslararası ortak diploma programlarına veya aynı alandaki normal örgün öğretim programlarına ilgili mevzuatta belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yatay geçiş yapılabilir.

Madde 13-(1)  Uluslararası ortak diploma programında öğrenim görürken, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, ilgili yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Madde 14- (1) (Değişik SK 26.01.2015 240 A/17-MH 03.02.2015/3) Öğretim dili Türkçe olan programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte, öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrenciler yabancı dil şartını sağlayamadıkları takdirde yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

Yurt İçi Üniversitelerden Yatay Geçiş
Madde 15- (1) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19)  Akademik başarıya göre, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a)Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmek.

b)Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

c) 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip olmak.(Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.)

ç) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Tamamen yabancı dilde öğretim verilen programlara yapılacak yatay geçişlerde İEÜ’nün yapacağı yabancı dil(İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak.

d) Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Madde 16- (1) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Akademik başarıya göre yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, Genel Not Ortalaması yeterli olmayan ancak, merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrencilerin durumları, Genel Not Ortalaması yeterli olan öğrenciler yerleştirildikten sonra kontenjan kalması halinde dikkate alınır.

Madde 17- (1) Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için, GNO’sının 100 üzerinden en az 80; 4.00 üzerinden en az 3.15 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Madde 18- (1) İkinci öğretim diploma programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmeleri ve ayrıca Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden 2.29 olması gereklidir.

Yurt Dışı Üniversitelerden Yatay Geçiş
Madde 19- (1) Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.

Madde 20- (1) (Değişik SK 13.07.2015 242/A7) Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilirler.

Madde 21- (1) Merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrencilerden yeterli Genel Not Ortalaması(4.00 üzerinden en az 2.29) sağlama zorunluluğu aranmaz. Bu öğrencilerin yatay geçiş başvuruları doğrudan kabul edilir ve başvuruları kontenjan dışında değerlendirilir.

Madde 22- (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a)Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmek.

b)Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

c)100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip olmak.(Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.)

ç) (Değişik 10.10.2013 216/A5-MH 10.12.2013 39/19) Tamamen yabancı dilde öğretim verilen programlara yapılacak yatay geçişlerde İEÜ’nün yapacağı yabancı dil(İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak.

d)Yurt dışındaki üniversiteye kabul edildiği yıl veya bir önceki yıl girilen ÖSYS sınavlarında ilgili programa yerleştirmede dikkate alınan asgari puanı almış olmak yada buna eşdeğer kabul edilen SAT(en az 1000 puan), ACT(en az 21 puan), ABİTUR, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası(en az 2 ders), Uluslar arası Bakalorya(IB), Avusturya Matura Diploması(Matura Reifezeugnis) ve İtalya Maturita Diploması(Diploma di Maturita) belgelerinden her hangi birine sahip olmak. (Orta öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan öğrencilerden bu koşul aranmaz.)

e)Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Kurum İçinde (Bölümler/Programlar Arası) Yatay Geçişler
Madde 23- (1)  Kurum içi yatay geçişler yalnız 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
 
Madde 24-  (1) (Değişik: SK: 05.01.2012-184/A-10) Kurum içinde bölümler/programlar arasında yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a)Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

b)Geçmek istediği bölümün programında yer alan "IUE 100- Akademik ve Sosyal Oryantasyon" dersi dışındaki diğer ortak derslerden başarılı olmak ve öğrenim gördüğü programda, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen Genel Not Ortalaması(GNO)’nın en az 1.00 olması.

c)Yatay geçiş yapmak istenilen diploma programına kabulde geçerli olan puan türünde alınan merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanından az olmaması. (Farklı puan türünden öğrenci alan bölüme yatay geçişlerde, ÖSYM’nin yerleştirmede dikkate aldığı esaslara göre oluşan puanı dikkate alınır.)ç)Belirlenen kontenjan içinde kalmak.

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
Madde 25- (1) Yatay geçiş başvuruları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “Yatay Geçiş Başvurularını Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir.

(2) Değerlendirmede, öncelikle Genel Not Ortalaması dikkate alınır. Eşit GNO’ya sahip öğrencilerin bulunması durumunda, başarısız dersi olmayanlara veya daha az başarısız dersi olanlara öncelik tanınır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde öğrencilerlin ÖSYS’deki yerleştirme puanına ait başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir.

(3) Buna göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan içinde kalanlar asil, diğerleri yedek olarak belirlenir ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

Madde 26- (1) Yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencinin, ilgili fakültelerin-bölümlerin görüşleri alınarak, daha önceki bölümünde/programında aldığı derslerden hangilerinin, geçiş yapacağı programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve varsa alt sınıflardan, alt dönemlerden almaları gereken dersler Komisyon tarafından belirlenerek ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

İntibak
Madde 27- (1) Yatay geçiş yapacak öğrencilerin intibak ettirileceği sınıf ve dönem, her yarıyılda ortalama 15 kredilik ders geçileceği varsayılarak, transfer edilen krediler 15’e bölünerek bulunur. Bu hesaplamada 1(bir) yarıyıldan az bir süreye karşı gelen kredi/saat miktarları göz önüne alınmaz.

Madde 28- (1) (Değişik SK 15.08.2013 214/A7-MHK 27.08.2013 36) Kurum içi veya kurumlar arasında yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki programında geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Madde 29- (1) (Değişik SK 26.01.2015 240 A/17-MH 03.02.2015/3)Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programında alıp başarılı olduğu derslerin notları yatay geçiş yaptığı programın transkriptinde gösterilir ve transfer edilen derslerin notları  Genel Not Ortalamasına dahil edilir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) (Değişik SK 21.03.2018- 336- A/7-MH 17.04.2018/42) 2018-2019 öğretim yılından itibaren, kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen burslu veya indirimli öğrenciler burslarından, indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

(2)  (Değişik SK 21.03.2018- 336- A/7-MH 17.04.2018/42)  2017 yılı ve öncesinde koşulları sağlayarak burslu veya indirimli olarak yatay geçiş yapan öğrencilerin burslulukları, indirimleri Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi”nde belirtilen süreler kadar devam eder.

Yürütme
Madde 30- (1)Bu Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük
Madde 31- (1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


Bu esas 14/07/2010 tarih ve 154-A/13 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN