Bizi takip edin
|
EN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU LİSANS VE ÖN LİSANS İNGİLİZCE DİL PROGRAMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1:
(1) Bu Esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu ders olarak okutulan İngilizce derslerinin kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve not sistemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2:
(1) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MH 14.04.2015-5) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans ve önlisans programlarında yer alan İngilizce derslerinde yapılan kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve not sistemi ile ilgili temel hususları kapsar.
 
Tanımlar
Madde 3: (1) Bu Esaslarda geçen:
a) İEÜ : İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni,
b) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) Lisans İngilizce Programı  :İzmir Ekonomi Üniversitesi  lisans  programlarında yer alan zorunlu İngilizce derslerini,
c) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) (Eklendi SK 26.02.2015-243/A8-MH 14.04.2015-5) Önlisans İngilizce Programı   :İzmir Ekonomi Üniversitesi önlisans programlarında yer alan zorunlu İngilizce derslerini,
ç) Senato   : İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu'nu,
d) YDYO     : Yabancı Diller Yüksekokulu'nu ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
Önlisans/Lisans İngilizce Dersi Öğretimi
Madde 4: (1) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) Lisans İngilizce programı, akademik dil becerilerinin diğer lisans derslerine transfer edilmesini hedefler.

(2) (Değişik SK 12.01.2022-457/2022/01-C/1-MHK-22.02.2022-64)  (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) Önlisans/Lisans İngilizce derslerini, İEÜ önlisans/lisans programına kayıtlanan her öğrenci, Yükseköğretim Kanunu'nun 5/ı maddesinde öngörülen ortak zorunlu ders kapsamında almakla yükümlüdür. Ancak, temel ve ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf olduğunu belgelendiren ve öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarında kayıtlı engelli öğrenciler, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, İEÜ Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarının belirleyeceği eşdeğer AKTS kredisinde bir dersi alabilirler.


(3) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MH 14.04.2015-5) Önlisans ve Lisans İngilizce programı dersleri,  güz ve bahar dönemleri  olmak üzere iki akademik dönemden oluşur.
 
(Eklendi SK 26.02.2015-243/A8-MH 14.04.2015-5) Önlisans İngilizce Dersi Öğretimi
Madde 5: (1) (Mülga SK 23.06.2016-281/A4)

(2) (Mülga SK 23.06.2016-281/A4)

(3) (Mülga SK 23.06.2016-281/A4)

Devam durumu
Madde 6: (Madde No değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)
(1) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) Lisans ve önlisans İngilizce derslerine,  Üniversite Senatosu tarafından belirlenen oranlarda devam zorunludur.
  
Dönem İçi ve Dönem Sonu Sınavları
Madde 7: (Madde No değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)
(1) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)Lisans ve önlisans İngilizce derslerinde YDYO’nun belirleyeceği sayıda ve türde ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, sunum vb. yıl içi çalışmaları ile final sınavı yapılır.
 
Dönem Sonu Başarı Notunun Belirlenmesi
Madde 8:(Madde No değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)

(1)(Değişik SK 27.12.2017-329/A5-MHK 02.01.2018-39)  (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) Lisans ve önlisans İngilizce derslerinin dönem sonu başarı notunun belirlenmesinde dikkate alınacak ölçütler ve oranları YDYO tarafından belirlenir ve üniversitenin “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne ve "Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre takdir olunan not Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans ve Önlisans İngilizce Programı Muafiyet Sınavları
 
Muafiyet Sınavları

Madde 9:  (Madde No değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)

(1) (Değişik 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 27.12.2017-329/A5-MHK 02.01.2018-39) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) Lisans ve önlisans programlarındaki yalnIz birinci sınıf İngilizce dersleri için her dönem başında (yaz dönemi hariç) yalnız ilgili döneme ait derslerin muafiyet sınavı yapılır.

(2) Muafiyet sınavına aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler katılabilir.

a) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) (Değişik SK 04.02.2013-A/26) Önlisans/lisans 1. Sınıf İngilizce derslerinin muafiyet sınavlarına, başka bir üniversitenin önlisans, lisans programlarında benzer bir dersi almış, başarılı olmuş ancak ders içeriği uyuşmazlığından dolayı muafiyeti kabul edilmemiş olan öğrenciler girebilir.

b) (Değişik 25.08.2021 445-A/17) (Değişik SK 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4)  (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimini tamamlayarak veya bu eğitimi almadan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanıp 80 ve üzeri puan alanlar, Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi alanlardan “Pre-Faculty” Programı’nı başarıyla tamamlamış olanlar ile dört dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dilbilgisi) ölçen CAE Sınavı’ndan B, PTE Sınavı’ndan 71 ve TOEFL IBT Sınavı’ndan 84 ve üzeri puan alarak Hazırlık Programı’ndan muaf olanlar ENG 101 ve ENG 102 dersinin muafiyet sınavına katılabilirler. Yazma ve konuşma becerilerini test etmedikleri için YÖKDİL ve YDS sınavlarından alınan puanlar ENG 101 ve ENG 102 muafiyet sınavına giriş başvurusunda kabul edilmez. ENG 101 ve ENG 102 dersinin muafiyet sınavına katılabilmek için gerekli olan İngilizce Yeterlik Sınavı Değerlendirmesinde alınan notlar sınav sonucu küsuratlı ise bir üst tamsayıya yuvarlanır. 

c) (Değişik 25.08.2021 445-A/17) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) (Eklendi SK 04.02.2013-A/26)  Anadili İngilizce olan veya resmi dil olarak İngilizce'nin konuşulduğu bir ülke vatandaşı olan ya da o ülkede doğan ve o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenimini tamamlayan ile eğitim dili %100 İngilizce olan orta öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlayan öğrenciler, talep etmeleri ve belgelemeleri durumunda önlisans/lisans İngilizce derslerinin muafiyet sınavlarına girebilirler.

d) (Eklendi SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) Eğitim dili Türkçe olan programlarda isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi alarak B Modülünü başarı ile bitiren öğrenciler muafiyet sınavına girebilirler.

e) (Eklendi SK 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44)  Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ilgili yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimi alıp muafiyet başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde başarılı olmuş olanlar önlisans/lisans İngilizce derslerinin muafiyet sınavlarına girebilirler.

f) (Eklendi SK 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44)   Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ilgili yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık Muafiyet sınavından muafiyet başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde başarılı olmuş olanlar önlisans/lisans İngilizce derslerinin muafiyet sınavlarına girebilirler.

g) (Eklendi  SK 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44)  Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlananlardan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan 69,50 ve üzeri puan alanlar ING 101-ING 102-ING 105-ING 106 dersinin muafiyet sınavlarına katılabilirler.

(3) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 28.03.2018-337-A/15-MHK 17.04.2018-42) (d bendi fıkra oldu ve değişti SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) (Eklendi SK 23.06.2016-281/A4)  

(4) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (3.fıkra 4.fıkra oldu SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) 

(4) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (3.fıkra 4.fıkra oldu SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) 

(5) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) 

(6)(Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) 

(7) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 28.03.2018-337-337-A/15-MHK 17.04.2018-42) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) (Değişik SK 23.06.2016-281/A4) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MH 14.04.2015-5) 

(8) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 28.03.2018-337-A/15-MHK 17.04.2018-42) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33) 

(9) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Mülga SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)

(10) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5) 

(11) (Mülga 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) (Değişik SK 11.07.2017/316-6-MHK 01.08.2017/33)  

 

Muafiyet Verilme (Eklendi SK 26.08.2020/408-A/4-MHK 29.09.2020-44) 

MADDE 9A- (1)  Lisans ve önlisans programlarına kayıtlanan öğrencilerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlar 1. sınıf İngilizce derslerinden muaf sayılırlar.

a)  İlgili dönemin başında İEÜ’de verilen ENG 101-ENG 102-ING 101-ING 102-ING 105-ING 106 Muafiyet Sınavlarında başarılı olanlar, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne ve "Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre aldıkları puan karşılığı harf notu ile muaf sayılırlar.

b) İEÜ’de isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimini tamamlayarak veya bu eğitimi almadan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınavda başarılı olanlar ING 101-ING 102-ING 105-ING 106 derslerinden AA notuyla muaf sayılırlar.

c) Başka bir üniversitenin önlisans, lisans programlarında benzer bir dersi almış, başarılı olmuş ve ders içeriği uygun bulunanlar, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne ve "Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre ibraz ettikleri başarı puanı karşılığı harf notu ile muaf sayılırlar.

(2) Muafiyet sınavlarına, bu dersi daha önce alıp başarısız olmuş olan öğrenciler giremez.

(3) Lisans ve Önlisans İngilizce programı muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne ve "Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre sınavdan aldıkları puan karşılığı harf notu ile muaf sayılırlar.

(4) Not yükseltmek için Lisans veya Önlisans İngilizce muafiyet sınavına girilmez. Not yükseltmek isteyen öğrencilerin bu dersleri tekrar almaları gerekmektedir.

(5) Muafiyet sınavına girmek isteyen lisans öğrencilerinin YDYO Müdürlüğü’ne; önlisans öğrencilerinin Meslek Yüksekokulları İngilizce koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(6) Muafiyet sınavı her dönem, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili duyurular YDYO tarafından ilan edilir.

(7) Muafiyet sınav notunu yeterli bulmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak muafiyet hakkından vazgeçebilir ve söz konusu dersi alabilirler. Bu durumda öğrenci, aldığı dersin koşullarına uymak zorundadır.

(8) Muafiyet sınavı sonucunda muaf olduğu halde, notunu yeterli bulmayan ve dersi alan öğrencinin, dönem sonunda aldığı son not geçerlidir.

 Esas Değişiklikleri (Eklendi SK 12.01.2022-457/2022/01-C/1-MHK-22.02.2022-64) 

Madde 9/B – (1) Bu esaslarda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve yürütme

Yürürlük
Madde 10: (Madde no değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)
(1)Bu Esaslar, eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 11:(Madde no değişik SK 26.02.2015-243/A8-MHK 14.04.2015-5)
(1)Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


Bu yönerge 16.08.2011 tarih ve 176-A11 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.