| 
EN

LİDERLİK VE YÖNETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOLİDER) YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Danışma Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Direktör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörünü,
ç) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi misyon ve vizyonunda öngörülen esaslar çerçevesinde iş, ekonomi ve siyaset dünyasına yön verecek “Geleceği yönetecek liderleri yetiştirmek” üzere güçlü liderlik, doğru karar verme, iyi yönetişim ve etik değerleri öne çıkartan ve bu konularda toplumu bilinçlendiren özgün çalışmalar yapmaktır.

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetler; liderlik, iyi yönetişim ve etik değerler konusunda;
a) Uygulamalı eğitim programları düzenlemek,
b) Konferans ve seminerler düzenlemek,
c) Araştırmalar yapmak ve sonuçlarını araştırma raporları, makale ve kitaplar şeklinde yayınlamak,
ç) Çalışma alanıyla ilgili konularda stratejik danışmanlık hizmeti sunmak,
d) Merkezin çalışma alanına ilişkin  konularda elde edilen deneyimleri lisans ve lisansüstü seviyedeki eğitim programlarıyla bütünleştirecek çalışmalar yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Liderlik ve Yönetişim Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Direktör,
b) Danışma Kurulu.

Direktör
MADDE 8 – (1) Rektör tarafından önerilen aday Mütevelli Heyeti tarafından “Liderlik ve Yönetişim Merkezi Direktörü” olarak iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren direktör tekrar görevlendirilebilir.

Direktörün yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Direktör, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetir.

(2) Danışma Kurulunun ve Üniversite akademik birimlerinin önerileriyle yıllık faaliyet programını oluşturur ve faaliyet programının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bütçe önerisini hazırlar. Merkez bütçesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Mütevelli Heyetine Rektör tarafından sunulur.

(3) Direktör, onaylanan faaliyet programını uygular, çalışmaları denetler. Her yılsonunda, Merkezin gerçekleşen tüm etkinlik ve çalışmalarını içeren faaliyet raporunu hazırlayarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetlerine yön vermek ve değerlendirmek üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla liderlik ve yönetişim alanında temayüz edenler arasından seçilecek en az yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Direktörün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(2) Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Direktörü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

(3) Danışma Kurulu üyeliğinin görev süresi iki yıldır. Dönemini tamamlayan üyeler yeniden seçilebilir. Süresinden önce ayrılan üyelerin yerine, yeni üyeler seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönetmelik 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN