ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI MODÜLER SİSTEM VE MODÜL İÇİ DEĞERLENDİRME ESASLARI


 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1)  Bu Esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programında yürütülen Modüler Sistem ve Modül İçi Değerlendirme Koşullarına ilişkin hususları belirlemektir.
 
Tanımlar
Madde 2-(1) Bu esaslarda geçen;

 

 1. A Düzeyi (Elementary) : İngilizce dil bilgisinin temel seviyede olduğunu,
 2. B Düzeyi (Pre-İntermediate) : İngilizce dil bilgisinin orta altı seviyede olduğunu,
 3. C Düzeyi (Intermediate) : İngilizce dil bilgisinin orta seviyede olduğunu,
 4. D Düzeyi (Upper Intermediate) : İngilizce dil bilgisinin orta üstü seviyede olduğunu,
 5. PF Programı (Pre Faculty) : İngilizce dil bilgisinin fakülte öncesi seviyede olduğunu,
 6. Modül: Her sekiz haftalık eğitim dilimini,
 7. Seviye Belirleme Sınavı (İDBS-PLACEMENT EXAM): İngilizce dil seviyesini belirleyen sınavı,
 8. Modül sonu sınavı: Modül sonunda yapılan ve bir sonraki düzeye geçmek için düzenlenen sınavı,
 9. (Değişik SK 16.01.2019 -356-A/11) Modül İçi Değerlendirmeleri (A1, A2, A3, A4, A5, A6 ,A7): Modül süresince öğrencilerin ifadeye dayalı dil becerilerinin ölçülmesi amacıyla modül içi değerlendirmelerini,
 10. İYS: İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını

ifade eder.
 
Kapsam 
Madde 3- (1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim / Öğretim Ve Değerlendirme Esaslarında belirtilen modüler sistem ve modül içi değerlendirme ile ilgili temel hususları kapsar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Düzey Tanımları
 
Madde 4- (1) Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler girecekleri seviye tespit sınavı sonuçlarına göre düzeylere (A, B, C) yerleştirilirler. İngilizce düzey tanımları şunlardır;

 1. A Düzeyi (Elementary) : Hazırlık Programına A düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla A, (B), C, ve D düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülün modül sonu sınavından başarılı olmaları gerekir.  A düzeyindeki öğrenciler her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 4. modül sonunda tamamlayabilir ve İYS’ye girmeye hak kazanırlar.
 2. B Düzeyi (Pre-İntermediate) : Hazırlık Programına B düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla B, C, ve D düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülün modül sonu sınavından başarılı olmaları gerekir. B düzeyi öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 3. modül sonunda tamamlayabilir ve 4. Modülde isterlerse PF programına devam edebilirler. D düzeyini başarıyla tamamlamış öğrenciler 4. Modül sonunda verilen İYS sınavına katılma hakkı elde ederler.
 3. C Düzeyi (Intermediate) : Hazırlık Programına C düzeyinde başlayan öğrenciler sırasıyla C, ve D düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülde başarılı olmaları gerekir.  Eğitime C düzeyinde başlayıp ilk iki modül sonunda D düzeyini başarılı bir şekilde tamamlamış olan öğrenciler birinci yarıyıl sonunda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar.
 4. D Düzeyi (Upper Intermediate) : C düzeyini başarı ile tamamlayan öğrenciler D düzeyine seviyesine devam ederler. D düzeyinde başarılı oldukları takdirde Ocak ayında verilecek olan İYS’ye girmeye hak kazanırlar.
 5. (EK SK 28.11.2018-353-A/15) PF Programı bir düzey grubu değildir. (D) düzeyini başarmış ancak henüz IYS'ye girmemiş veya İYS’de başarısız olmuş öğrencilerin istedikleri takdirde devam ettikleri bir programdır.


 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
 
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5- (1) Yabancı dil hazırlık programında bir akademik yıl dört modülden oluşur. Her modül sekiz hafta sürer.
 
Derse devam
MADDE 6- (1) Öğrencilerin düzeyleri ne olursa olsun her modülde verilen toplam ders saatinin en az %90’nına katılmış olmaları gerekir.
 
Yaz okulu
MADDE 7- (1) Akademik yıl içinde herhangi bir düzeyde başarısız olmuş veya İYS’de yeterli puanı alamamış olan öğrenciler için, yaz okulu programı açılır. Yaz okulunda devam şartını yerine getiren öğrenciler, program sonunda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Modül İçi Değerlendirme Koşulları ve Sınavlar
 
Modül İçi Değerlendirmeleri 
MADDE 8- (1) (Değişik SK 16.01.2019 -356-A/11) Öğrencilere, her modülün 4., 6., 7. ve 8. haftalarında verilen beş modül içi değerlendirmesi (A1, A2, A3, A4, A5) ve modül süresince dijital ortamda tamamlamaları gereken bir değerlendirme (A6) ve modül süresince öğretim elemanlarının öğrencilere belirli aralıklarla verdikleri sınıf performans değerlendirmesi (A7) olmak üzere toplam yedi modül içi değerlendirme uygulanır.
 
(2) A, B, ve C düzeylerindeki öğrencilerin modül sonu sınavına girebilmeleri için, modül içi değerlendirmelerinden toplam en az 59.50 puan almış olmaları ve devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gerekmektedir. Bu puanı alamayan öğrenciler modül sonu sınavına giremezler ve aynı programı tekrar ederler.
 
(3) Modül içi değerlendirmesinden toplam 64.50 puan alan ve D düzeyini başarıyla tamamlamış öğrenciler ilgili yarıyılda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar.
 
(4) Modül içi değerlendirmelerinin türü ve yüzdelik ağırlıkları aşağıda belirtilmektedir.
 
a) (Değişik SK 28.11.2018-353-A/15)

  Sınav Adı

Sınav Türü

Sınavın Yüzdelik Ağırlığı

A1

Dinleme ve Okuma

%20

A2

Dilbilgisi

%10

A3

Yazma

%20

A4

Konuşma

%20

A5

Kelime ve Dilbilgisi

%10

A6

Dijital Ortamda Uygulama

%10

A7

Sınıf Performansı Değerlendirme

%10

 

 

Toplam

%100

(5) (Ek SK 28.11.2018-353-A/15)PF programını başarıyla tamamlamak için gereken modül içi değerlendirmelerinin türü ve yüzdelik ağırlıkları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

(6) (Ek SK 28.11.2018-353-A/15)Geçme notu % 70’tir.  Geçer not alan öğrenciler ENG 101 Muafiyet Sınavı’nı almaya hak kazanır ve başarılı oldukları takdirde bu dersten muaf olurlar.
 
Modül sonu sınavı
MADDE 9- (1) Modül sonu sınavından 59.50 ve üzeri puan alan öğrenciler (A, B, C Düzeyi öğrencileri) bir üst düzeyde eğitimlerine devam ederler. Yeterli puana sahip olamayan öğrenciler aynı düzeyde öğrenimlerine devam ederler.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar
 
Başarısızlık Durumu
MADDE 10- (1) Akademik yıl sonunda verilen İYS’de başarılı olamayan hazırlık programı öğrencileri, bu sınavdan aldıkları puana göre hazırlık programına yeniden yerleştirilir.
 
(2) Herhangi bir düzeyde başarısız olan öğrenciler, o düzeyi farklı program ve öğretim materyalleriyle tekrar ederler.
 
(3) Başarısızlık nedeni ne olursa olsun ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kaydını yenilemiş olan tüm öğrencilerin akademik yıl sonunda verilen İYS’ye girme hakları vardır.
 
Yürürlük
MADDE 11-
 (1) Bu esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 -
 (1) Bu esasları İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu esas 15.08.2013 tarih ve 214-A4 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

  GERİ DÖN