ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BURS YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Enstitüler bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara üstün nitelikli öğrenciler kazandırmak ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek eğitim-öğretim bursları ve ücret indirimlerine ilişkin uygulamaları ve düzenlemeleri belirlemektir.


Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, yabancı dil hazırlık programı dâhil Üniversitenin lisansüstü öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.


Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre düzenlenmiştir.


Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,
b) Lisansüstü program: Üniversite bünyesinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programını,
c) Müdür: Üniversiteye bağlı Enstitü Müdürlerini,
ç) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
g) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni
ifade eder.


Burs oranları ve kontenjanları 
Madde 5 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü programlar için burs kontenjanları ve oranları ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılarak programlara başvuru öncesinde duyurulur.


Burs Asgari Koşulları
Madde 6 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Enstitü Kurulları tarafından belirlenen asgari şartları sağlayan öğrencilerin sıralamasında en üstten başlanarak burs tahsisi yapılır. Asgari şartlara; lisans/lisansüstü ortalaması, ALES veya dengi sınav puanı, yabancı dil sınavı puanı ve/veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek özel ölçütler eklenebilir.


Başarı Bursu
Madde 7 – (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan yeni başvuru yapmış TC vatandaşı öğrencilere, akademik başarılarına dayalı olarak, Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen bir oranda öğretim ücreti bursu veya "Kapsamlı Burs" sağlanabilir. Bu tip burslar, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerinde belirtilen yüzdelerle indirim yapılmasını kapsar.


(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dâhilinde lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere “%100 öğretim ücreti bursu” veya “Kapsamlı Burs” verilebilir. “%100 öğretim ücreti bursu”, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsar. “Kapsamlı Burs”, %100 öğretim ücreti bursu yanında, temel ihtiyaçları karşılamaya katkı sağlamak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek ve yılda belirlenen sürelerde aylık olarak yapılacak ödemeleri kapsar.


Araştırma Görevlisi ve Eğitim Asistanı Bursu
Madde 8 – (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler ile halihazırda bu programlarda öğrenim gören öğrenciler arasından İzmir Ekonomi Üniversitesin ’de araştırma görevlisi olarak görev yapanlar ile eğitim asistanı olarak İEÜ'de geçici süreli sözleşmeli olarak çalışanlara ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında  lisansüstü eğitimlerini İEÜ'de sürdürmek üzere kabul alarak YÖK tarafından merkezi olarak atanan  araştırma görevlilerine 100% oranında öğretim ücreti bursu sağlanır. Bu tip burslar, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsar.

(2) Araştırma Görevlisi ve Eğitim Asistanı bursunda kontenjan sınırı yoktur. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve eğitim asistanı olarak çalışanlar bu bursa doğrudan hak kazanır.


Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursu
Madde 9 - (1) Eğitim ve araştırma destekleri bursundan, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına kabul edilen yeni veya mevcut öğrenciler arasından aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen eğitim ve araştırma bursiyerleri yararlanır.

a) TÜBİTAK, TÜBA, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, DPT vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarından, lisansüstü çalışmalarda bulunmak üzere eğitim veya araştırma bursu alanlar.

b) Lisansüstü tez çalışmaları Avrupa Birliği, Dünya Bankası, TÜBİTAK, TÜBA, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, DPT vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarınca bir araştırma projesi kapsamında desteklenenler.

(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi ve diğer Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Proje (BAP) destekleri, bu burstan yararlanmak üzere değerlendirilemez.       
 

(3) Bu burs varsa yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık sınıfı ile lisansüstü programda öğrencilerin alacağı derslerin öğretim ücretlerini de kapsar.
 

(4) Herhangi bir kurumda tam zamanlı çalışanlar Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursuna başvuramazlar.


Burs Yükümlülükleri
Madde 10 - (1) Madde 7, 8 ve 9’da belirtilen burslar karşılıksız olup, bursiyere herhangi bir mali yükümlülük getirmez.


Teknik ve İdari Personel Bursu
Madde 11 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi veya İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin iştiraki olan kurum ve kuruluşlar ile kurucu vakıfta teknik veya idari pozisyonlarda kadrolu olarak görev yapan personele, yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsayacak şekilde 100% öğrenim ücreti bursu sağlanır.

 

Burs Süreleri ve Kesilmesi
Madde 12 - (1) Bursluluk süresi, teknik ve idari personel bursu için YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen
azami öğrenim süresi kadar, diğer burslar için ise YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen
normal öğrenim süresi  kadardır.

(2) Tezli programlarda, tez çalışmasına devam etmek için ek sure talep edildiği ve ilgili Enstitü’nün Yönetim Kurulu’nca onaylandığı koşulda öğretim ücreti bursu azami iki yarıyıla kadar uzatılabilir.

(3) Tezsiz programlarda, ek sure talep edildiği ve ilgili Enstitü’nün Yönetim Kurulu’nca onaylandığı koşulda öğretim ücreti bursu azami bir yarıyıla kadar uzatılabilir.

(4) Burslar, öğrenci öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece devam eder. Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin bursları kesilir;

a) Üst üste veya aralıklı olarak iki dönem kayıt yenilememek.

b) Bursluluk toplam süresini aşmak.

c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası almak.

ç) Kayıtlı olduğu yüksek lisans programında akademik yılın sonundaki genel not ortalamasını 2.70’in altına, doktora programında 3.00’ın altına düşürmek.

d) Doktora yeterlik sınavından iki kez üst üste U notu almak.

e) Doktora tez önerisinden iki kez U notu almak.

f) Yüksek lisans ve doktora tez çalışmasından toplamda üç kez NP notu almak.

g) Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursundan yararlananlardan öğrencilikleri devam ederken her hangi bir kurumda tam zamanlı olarak göreve başlamak.

ğ) Burs alan araştırma görevlisi, eğitim asistanı, teknik ve idari personel için Üniversite ile olan sözleşmesinin sonlanması.

(4) Sözleşmenin sonlanması nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, bu yönerge kapsamındaki şartları yerine getirmek koşulu ile başka bir bursa başvurabilir.


Özel Koşullar
Madde 13 - (1) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilere burs verilmez.


Madde 14 – (1)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam etmekte olanlardan “Misafir Öğrenci” statüsünde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler de Başarı Bursundan yararlanabilir.

(2)Bulunduğu üniversitede en az iki yarıyıl öğrenim görenler misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir.

(3)Misafir öğrenci olarak kabul edilenler İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde en fazla iki yarıyıl ders alabilirler.


Özel İndirimler
Madde 15 -  (1) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Aşağıda belirtilen koşullarda öğrenim ücretinden indirim sağlanır;

a) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir. Bu indirim, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz. Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir.

b) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) (Değişik SK 20.12.2017/328- A/15-MHK 02.01.2018-39) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir lisans programından mezun olanlara Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

(c) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)(Değişik SK 20.12.2017/328- A/15-MHK 02.01.2018-39) İzmir Ekonomi Üniversitesindeki 4 yıllık lisans öğretiminin 4. sınıfında, 6 yıllık lisans öğretiminin 6.sınıfında başarı indirimi için aranan koşulları sağlayan ve İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen başarılı öğrencilere kayıtlandıkları programların azami öğrenim süresi kadar verilir. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

ç) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Lisansüstü programlarda öğrenim gören İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu akademik ve idari personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

d) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarına ya da bu işyerlerinde çalışanlara Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

e) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

f) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) İzmir Ekonomi Üniversitesinin lisansüstü programlarına aynı kurumdan kayıt yaptıran 5 ve üzeri kişiden oluşan gruplara normal öğrenim süreleri içinde Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

(2) İndirimler, öğrencilerin öğrenimine devam ettiği azami öğrenim süreleri ile varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ve varsa bilimsel hazırlık sınıfı için geçerlidir. İndirimler, yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz. 

(3) İndirimler, belgelerin verildiği tarihi takip eden dönemden itibaren uygulanır.

(4) Kurumsal indirimlilerden yararlananların madde 15’de belirtilen indirime esas kurumsal ilişkilerinin kesilmesi durumunda izleyen yarıyıldan itibaren bursları kesilir.

 

Bursların Takibi
MADDE 16 – (1) Burslu öğrencilerin başarı durumları her dönem sonunda ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından incelenir ve öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceği Rektörlüğe bildirilir.


(2) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

 

Yürürlük
Madde 17 - (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 18 - (1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönerge 22.11.2016 tarih ve 298/A4 Senato ve  06.12.2016 tarihve 25 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN