| 
EN

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ


 

Amaç ve Kapsam
Madde 1-(
1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans seviyesindeki yükseköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilere, akademik başarı durumlarının değerlendirilerek her yarıyılda alacakları derslerin seçiminde ve Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında yürütülecek danışmanlık süreçlerinin uygulanmasına ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 2 -(
1) Bu Yönergede geçen;

 1. Öğrenci Akademik Danışmanı: Öğrencilerin başarı durumunu ve mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini,
   
 2. Etkileşimli Kayıt: Öğrencinin Ekle-Bırak dönemi sırasında akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek birlikte onayladıkları ders kayıt işlemini,
   
 3. Danışman onayı: Ders Ekle-Bırak döneminde öğrencinin yapmış olduğu ders seçimlerin OASIS üzerinden onaylanması işlemini,
   
 4. Çekinceli danışman onayı: Öğrencinin ders seçimlerinin kısmen veya tamamen uygun bulunmadığı durumlarda verilen danışman onayını, 
   
 5. Akademik Yetersiz Öğrenci: (Değişik SK 10/09/2015-255-A/15 / MHK 06/10/2015-11)Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50 altında olan ve 50 AKTS krediden az ders alan, ikinci sınıfın sonunda 1,70den az olan ve 100 AKTS kredisinden az ders alan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80 altında olan ve 150 AKTS kredisinden az ders alan öğrencileri, 
   
 6. Koşullu Başarılı Öğrenci: (Değişik SK 10/09/2015-255-A/15 / MHK 06/10/2015-11)Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan ve en az 50 AKTS kredilik ders alan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan ve en az 100 AKTS kredilik ders alan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan ve en az 150 AKTS kredilik ders alan öğrencileri,
   
 7. Akademik Birim Yöneticisi: İlgili Bölüm Başkanı, Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü nü,
   
 8. Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
   
 9. Dekan: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
   
 10. Müdür: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının müdür lerini,
   
 11. Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü nü,
   
 12. Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu nu,
   
 13. Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini, ifade eder.

 

Dayanak
Madde 3-(
1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 31. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Danışmanların Görevlendirilmesi
Madde 4-(
1) Kayıtlı olduğu programda/bölümde eğitime başlayacak her öğrenciye ilgili bölüm başkanı tarafından o bölümde tam zamanlı görevli öğretim üyeleri/öğretim görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir.

(2) Danışman öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Zorunlu olmadıkça, öğrencinin akademik danışmanı değiştirilmez.

(3) Danışman olarak görev yapmakta iken geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak veya danışmanlık görevini yürütemeyecek olan öğretim elemanının yerine ilgili bölüm başkanı tarafından geçici veya daimi bir danışman atanır.
 
(4) ERASMUS veya diğer işbirliği protokolleri kapsamında değişim öğrencisi olarak Üniversiteye gelen öğrencilerin akademik danışmanlıkları Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ilgili bölümün ERASMUS Koordinatörü tarafından yürütülür.

(5) ÇAP, YDP ve Sertifika Programları kapsamında alınan derslere ilişkin akademik danışmanlık süreçleri ilgili bölümün ÇAP, YDP ve Sertifika Koordinatörleri tarafından yürütülür.

Danışmanın Görevleri
Madde 5-
(1) Öğrenci akademik danışmanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
 

 1. Danışmanı olduğu öğrencilere ders seçimlerinde ve üniversite yaşamı boyunca yer alacakları tüm eğitim-öğretim süreçlerini planlamak konusunda danışmanlık yapar. Danışmanın görüş ve geri bildirimleri sadece tavsiye niteliğindedir. Öğrencinin eğitim-öğretim süreçlerine dair yapacağı tercih ve uygulamalar kendi sorumluluğundadır.
   
 2. Danışmanı olduğu öğrencilere Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirme ve rehberlik yapar.
   
 3. Öğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları bilir ve takip eder.
   
 4. Danışmanı olduğu öğrencilere üniversite süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yardımcı olur.
   
 5. Danışmanı olduğu engelli öğrencilerin özel eğitim
  gereksinimleri konusunda akademik birim yöneticisine bildirimde bulunur.
   
 6. Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik başarılarını, program dahilinde alması gereken tüm dersleri alıp almadığını ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder ve öğrencilere geri bildirimde bulunur.
   
 7. Danışmanlık süreçlerinde öğrenci ile ilişkisini karşılıklı saygı esasına dayandırır.

 

Denetim ve Geliştirme:
Madde 6 -
(1) Danışmanlık görev ve faaliyetlerinin denetimi ve danışmanlık süreçlerinin geliştirilmesine yönelik geri bildirimlerin üniversite yönetimine iletilmesi ilgili akademik birim yöneticisinin sorumluluğundadır. Danışmanlar, danışmanlık sisteminin daha etkin çalışması için gerekli gördükleri önerilerini ilgili akademik birim yöneticilerine iletirler.
 

Danışmanlık Sisteminde Öğrencinin Yükümlülükleri
Madde 7-
(1) Danışmanlık sisteminde öğrencinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
 

 1. Öğrenci eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili tüm yönetmelik ve düzenlemeleri, ders alma, sınıf geçme ve mezun olma vb. süreçler için öngörülen koşulları bilmeli ve yerine getirmelidir.
   
 2. Öğrenci her yarı yıl en az bir kez danışmanı ile iletişim kurmalıdır.
   
 3. Öğrenci ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalı ve danışmanına onaylatmalıdır.
   
 4. Etkileşimli kayıt gerekliliği durumunda danışmanı ile yüz yüze görüşerek ders kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden danışmanı ile birlikte onaylamalıdır.
   
 5. Öğrenci kurumun yönetmeliklerine, değerlerine ve ilkelerine uymalıdır.
   
 6. Öğrenci danışmanlık süreçlerinde danışmanı ile ilişkisini karşılıklı saygı esasına dayandırmalıdır.
   

Ders Kayıtları ve Onay İşlemleri 
Madde 8-
(1) İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülür.
 

 1. Öğrenciler her yarıyıl başında üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan  süreler içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlamak ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdürler.
   
 2. Akademik yetersiz öğrenciler ile ön lisans programlarında 2. sınıf ya da lisans programlarında 3. ve 4. sınıfta olan koşullu başarılı öğrencilerin etkileşimli ders kaydı yapmaları zorunludur.
   
 3. Ders kayıtları ve onayları OASIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılır.
   
 4. İlk ders kayıtları için danışman onayı aranmaz. Tüm danışman onayları ekle-bırak dönemi sırasında yapılır.
   
 5. Etkileşimli kayıt zorunluluğu olan öğrencilerin danışman onayları, kampus yerel ağına dahil olan bilgisayarlar üzerinden öğrenci ile birlikte karşılıklı şifre (OASIS) girmek suretiyle gerçekleştirilir.
   
 6. Etkileşimli kayıt dışındaki tüm kayıtlar ve danışman onayları üniversite yerel ağı dışından da yapılabilir.
   
 7. Etkileşimli kayıt zorunluluğu olmayan öğrenciler,
  gerekli görülmesi halinde danışmanları tarafından etkileşimli onay için davet edilebilir. Bu durumdaki öğrencilere OASIS sistemi üzerinden mesaj gönderilir ve bu öğrencilerin danışman onayları etkileşimli olarak sonuçlandırılır.
   
 8. Danışman, öğrencinin mevzuata uygun şekilde yaptığı ders seçimlerini herhangi bir akademik gerekçe ile red edemez ancak çekinceli onay verebilir. Çekinceli onayın gerekçesi sisteme işlenir.
   
 9. Yarıyıl/yıl kayıtları danışman onayı ile kesinleşir. Danışman onayı alınmamış yarıyıl/yıl ders kayıtları mali yükümlülükler yerine getirilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.
   
 10. Mevzuata aykırı kayıtlar ya da belirtilen zamanlar içerisinde onayı tamamlanmamış kayıtlar hakkında idare ve danışmanların işlem yürütme ve değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Madde 9 - (1) Danışmanların yürüttükleri danışmanlık süreçleri her yarıyıl sonunda öğrencileri tarafından değerlendirilir.

Yürürlük
Madde 10 –
(1) Bu yönerge, üniversite senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11 –
(1) Bu Yönergeyi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


-------------------------------------------------------------------------
Bu yönerge  07.01.2013 tarih ve 202/A11 1sayılı Senato Kararı ve 12.02.2013 tarih ve 30/17 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN