| 
EN

AFRİKA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOAF) YÖNETMELİĞİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
Madde 1
-Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
Madde 2
-Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
Madde 4
 -Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder.


 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

 

Merkezin Amacı
Madde 5 -
Merkezin amacı, Afrika kıtasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin bu kıta ülkeleriyle ikili ve çok taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırmalar yoluyla özellikle araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmektir.

 

Merkezin Çalışma Alanı ve Faaliyetleri
Madde 6-
Merkez aşağıda belirtilen alanlarda çalışma ve faaliyetleri sürdürür:

a) Bölgesel kalkınma, işgücü piyasası, iktisadi kalkınma ve yoksulluk gibi Türkiye ve Afrika kıtasını ilgilendiren konularda işbirliği projeleri yapılması,

b) Uluslararası düzeyde girişimciliğin ve işbirliğinin gelişmesi, Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren benzer enstitü ve araştırma merkezlerinin deneyimlerinin kazanılması,

c) Afrika kıtasında yer alan ülkeler ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin lojistik yönetimi açısından değerlendirilmesi ve bu konuda araştırma ve iyileştirme çalışmaları yapılması, Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren benzer enstitü ve araştırma merkezleri ile ortak projeler geliştirerek hem Türkiye hem de Afrika ülkelerinin lojistik altyapısı ve lojistik sistemine ilişkin problemlere ortaklaşa bir şekilde çözüm aranması,

d) Afrika kıtasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin bu kıta ülkeleriyle ikili ve çok taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılması,

e) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uluslararası sermaye ve ticaret akımının genel ekonomik ve hukuki prensipler ışığında nasıl ilerletilebileceğinin saptanarak Afrika ülkelerinin ticaret ve sermaye akımlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve analizler yapılması.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin Organları
Madde 7-
Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

 

Merkez Müdürü ve görevleri
Madde 8
 -Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

 

Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

 

Merkez Müdürünün görevleri;

 

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri
Madde 9
 - Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

 

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Yürürlük
Madde 10-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 11-
Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


 

Bu yönetmelik 21/08/2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN