| 
EN

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İLE MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI KAYIT KABUL YÖNERGESİ


 

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksek Okulu Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile Mutfak Sanatları ve Yönetimi Uluslararası Ortak Lisans Programı (SUNY-Cobleskill) Bölümüne alınacak öğrencilerin seçilmesi amacı ile yapılacak uygulama esaslarının belirlenmesidir.

 

Önkayıt

Madde 2- (1) Yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

 

(2) Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırmak zorundadır. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile ön kayıt yapılamaz.

 

(3) Adaylardan ön kayıt yaptırabilmeleri için ilgili yıla ait Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş YGS puanları dikkate alınır. Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü adaylarının, YGS’nin herhangi bir puan türünden en az 150 veya daha yüksek bir ham puana, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Uluslararası Ortak Lisans Programı (SUNY-Cobleskill) adaylarının, YGS’nin herhangi bir puan türünden en az 180 veya daha yüksek bir ham puana sahip olması gerekir.

 

(4) Yurt dışı kontenjanından yararlanacak adaylardan İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından kabul edilen sınavlara girerek yeterli puanı sağlamaları ve/veya istenen diplomalardan birine sahip olmaları koşulu aranır.

 

(5) Adaylardan, bedensel ve ruhsal yönden bu bölümde öğrenim görmeye ve mezun olduklarında mesleği icra etmeye uygun bulunup bulunmadıklarını, işletmelerin mutfak hizmetlerini ve yönetimini yürütmeye elverişli olup olmadıklarını belirten “Sağlık Kurulu Raporu” getirmeleri şartı aranır. Uygun bulunmayan adaylar sonraki seçim aşamalarına ve mülakata alınmazlar.

 

(6) Mutfak Sanatları ve Yönetimi programına başvuran öğrencilerin kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”nı diğer belgelerle birlikte başvuru sırasında sunmaları zorunludur.

 

(7) Adayların sahip olmaları gereken diğer şartlar ve aday kaydı için gerekli belgeler belirlenerek ilan edilir.

 

(8) Merkezi yerleştirme sistemi ile her hangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da programa başvurabilir.

 

Seçme Jürilerinin Oluşturulması

Madde 3- (1) Seçme jürileri, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından önerilen adaylar arasından Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az 5 kişiden oluşur.

 

(2) Jüri, gerektiğinde meslek kuruluşlarından görüş ve danışmanlık hizmeti alabilir.

 

Madde 4- Seçmelere girecek olan adayların varsa yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve yapmaları gereken hazırlıklar önceden belirlenerek adaylara duyurulur. Adaylar, istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan aday seçmelere alınmaz.

 

Seçmeler ve Değerlendirme

Madde 5- (1) Seçmeler iki aşamalıdır.  İlk aşama yazılı, ikinci aşama ise mülakat olarak yapılır. Yazılı aşamada 50 puan ve üzeri alan adaylar ikinci aşamaya katılmaya hak kazanır. Jüri, ikinci aşamada adaylarla yüz yüze mülakat yaparak adayların mesleğe olan ilgilerini ve beklentilerini, ifade yeteneklerini, iletişim becerilerini, yaratıcılık düzeylerini, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, çalışma disiplinlerini, sorumluluk duygularını ve hijyen bilgilerini  değerlendirir.

 

(2) Seçmelerde, adaylar için, her jüri üyesi tarafından ayrı ayrı tam not 100 (yüz) üzerinden puan verilir. Jüri Üyelerinin verecekleri notların aritmetik ortalaması alınarak Başarı Puanı tespit edilir. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yazılı ve sözlü puanların ortalaması alınarak hesaplanır.

 

(3) Adayların seçimler için öngörülmüş olan aşamalarının tümüne girmesi zorunludur. Katılması gereken aşamalardan herhangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı bırakılır.

 

 

 

Yerleştirme Puanı

Madde 6- (1) Öğrencilerin programa kabulüne esas olacak puanların belirlenmesinde ÖSYM tarafından hazırlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin ilgili yıla ait kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı ile seçme yönteminde belirtilen esaslar uygulanacaktır.

 

(2) Yerleştirmeye esas olan Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanması için aşağıda belirtilen puanlar dikkate alınır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği)

c) YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)

 

(3) Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında:
a)YGS puanı yüksek olana,
b) Bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adaya,
c)Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

 

(4)  Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olan YGS puanı ve bu puan türü için ÖSYM tarafından LYS sonuçları ile duyurulan Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır.

 

(5) Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı= YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday ilgili yıla ait ÖSYM kılavuzunda bir mesleğe yönelik program uygulayan Ortaöğretim kurumlarından geliyorsa:

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Genel Lise veya Anadolu Lisesi gibi)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )

 

(6)  Adayların Yerleştirme Puanları (YP), ÖYSP standart puanının 1,17 ile çarpımının, en yüksek YGS ham puanının 0,22 ile çarpımı ile, Orta Öğretim Başarı Puanının da ilgili alan dışından gelen adaylar için 0,11;  ilgili yıla ait ÖSYM kılavuzunda bir mesleğe yönelik program uygulayan Ortaöğretim kurumlarından gelen adaylar için 0,14 ile çarpımının toplamı alınmak suretiyle hesaplanır.

 

(7)  ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) bulunur.

 

(8) ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanır.

 

ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) = 10 x

  

Kayıt Yaptırma Hakkını Kazananlar ve Kesin Kayıt

Madde 7-(1) Kontenjan dahilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan, Yüksekokul Kurulu tarafından onaylanmış asil ve yedek listeler yerleştirme puanları (YP)’na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak, Yüksekokul tarafından ilan edilir.

 

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.

 

(3) Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok yerleştirme puanına sahip olan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlara kayıt yapılır. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

Bursların Verilme Koşulları

Madde 8 (1) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne burslu olarak kabul edilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

a) Tam Burs, YGS ham puanı 330 ve üzeri olan adaylardan ÖSYM Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjan dahilinde Yerleştirme Puanı en yüksek olan öğrencilere verilir.

b)(Değişik: SK- 26/04/2017-310-A6-MH-02/05/2017-30)  %50 Burs, YGS ham puanı 225 ve üzerinde olan adaylardan ÖSYM Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjan dahilinde Yerleştirme puanı Tam Burs almaya hak kazananlardan sonraki en yüksek olan öğrencilere verilir.

 

 

(2) Belirlenen koşullara uygun adaylarla doldurulamayan burslu kontenjanlara ücretli olarak öğrenci kabul edilir.

 

(3) Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.

 

(4)Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar Tam Burs’tan yararlanamazlar.

 

(5)Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yükseköğretim programından daha önce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedelleri kendilerinden talep edilir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge Ve Esaslar

Madde 9 19.06.2008 tarih ve 117/A-6 sayılı Senato kararı ve 23.06.2008 tarih ve 42/1-1 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe giren Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Kayıt Kabul Yönergesi, 31.05.2012 tarih ve 192/A-8 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Suny Uluslararası Ortak Lisans Programi Öğrenci Kabulü ve Yerleştirme Puanlarının Tespiti Esasları ile 19.06.2008  tarih ve117/A-7 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlari ve Yönetimi Bölümü Öğrenci Kabulü ve Yerleştirme Puanlarinin Tespiti Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme                                                                           

Madde 10- Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Yürürlük                                                                           

Madde 11- Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 


Bu yönerge 25.05.2016 Tarihli 277/A6 sayılı Senato kararı ve 12.07.2016 tarihli 20/12 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

  GERİ DÖN