AKADEMİK OLANAKLAR


"GELECEĞİNİZİN ÜNİVERSİTESİ"

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)

Üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program(birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak üzere sürdürülen öğretim programıdır.Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Programı (ÇAP) kontenjanları ilgili fakültelerin/yüksekokulların önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Çift anadal programında alınacak dersler, 75 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler dışında kalan tüm derslerden oluşur.

Başvuru ve Kabul Koşulları


Çift Anadal Programı (ÇAP)'a başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çift Anadal Programı (ÇAP)'na, birinci anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.

b) Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

c) Her hangi bir öğrencinin Çift Anadal Programı (ÇAP)'na başvurabilmesi için, 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir. 

(ç) Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarılı olup; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alamayan öğrencilerden çift anadal yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

d) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

e) Başarı sıralamasına göre, başvurulan Çift Anadal Programı (ÇAP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.

f) Çift Anadal ve Yan Dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Fakülte/Yüksekokul Kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

g) İlgili kurulların önerisi ile Çift Anadal yapılabilecek bölüm/programlar için toplam kontenjanlar belirlenirken, Fakülte/Yüksekokul bazında kontenjan belirlenebilir. Belirlenen Fakülte/Yüksekokul kontenjanının, ilgili yıl/dönemde yapılan başvurulara göre doldurulamaması halinde boş kalan kontenjanlara başarı sıralamasına göre diğer Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinden başvuru kabul edilebilir.

ğ) Öğrencilerin Çift Anadal başvurularında dikkate alınan başarı sıralaması, ilgili akademik yılın bahar dönemi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir.


Diğer Hükümler

Çift Anadal Programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (4 yıl) içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları ÇAP dersleri için ücret alınmaz. 4 yılı aşan sürelerde ve Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır. Yaz Okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.


Detaylı bilgi için;

http://oim.ieu.edu.tr/tr/cift-anadal-programlari-cap

Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Pınar GÜVENİR DUYDUKOĞLU
0232 488 81 79
pinar.guvenir@ieu.edu.tr


Ayşegül TOK
0232 488 81 60
aysegul.tok@ieu.edu.tr


Gizem ÇINAR
0232 488 81 76
gizem.cinar@ieu.edu.tr


 

YANDAL PROGRAMLARI (YDP)

Üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program(birinci anadal) dışında, başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır.Yan Dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yan Dal Programı(YDP) kontenjanları ilgili akademik birimlerin önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Yan Dal Programı lisans öğrencileri için en az 30 AKTS kredisinden oluşur.


Başvuru ve Kabul Koşulları

Yan Dal Programı(YDP)'na başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.


a) Dal Programı(YDP)'na, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında; başvurabilir.

b) Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

c) Her hangi bir öğrencinin Yan Dal Programı(YDP)'na başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda en az 140 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

d) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

e) Çift Anadal ve Yan Dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Fakülte/Yüksekokul Kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

f) İlgili kurulların önerisi ile Yandal yapılabilecek bölüm/programlar için toplam kontenjanlar belirlenirken, Fakülte/Yüksekokul bazında kontenjan belirlenebilir. Belirlenen Fakülte/Yüksekokul kontenjanının, ilgili yıl/dönemde yapılan başvurulara göre doldurulamaması halinde boş kalan kontenjanlara başarı sıralamasına göre diğer Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinden başvuru kabul edilebilir.

Diğer Hükümler

Yan Dal Programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (lisans programları için 4 yıl içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları YDP dersleri için ücret alınmaz. Bu sürelerin dışındaki dönemlerde ve Yaz Okulunda alınan YDP dersleri için ücret alınır. Yaz Okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.


Detaylı bilgi için;

http://oim.ieu.edu.tr/tr/yandal-programlari-ydp

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Ayşegül TOK
0232 488 81 60
aysegul.tok@ieu.edu.tr


Gizem ÇINAR
0232 488 81 76
gizem.cinar@ieu.edu.tr

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu İngilizce Hazırlık Programının genel amacı, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmaya teşvik etmektir.Öğrencilerimizin Profilleri ve Üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak 2009-2010 Akademik Yılı’nda İngilizce Hazırlık Programlarında Modüler Sistem uygulanmasına gidilmesi uygun görülmüştür. Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını ve  dil eğitim kalitesinin yükselmesini sağlayan  değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir.  Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sisteme göre bir akademik yılda 4 modül bulunur ve her bir modülün süresi 8 haftadır. 

Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak İDBS (İngilizce Düzey Belirleme) sınavından 69,50’in altında ve İYS’den (İngilizce Yeterlik Sınavı) 64,50’nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir.

İngilizce Hazırlık Programında

 

Elementary (A)
Pre-Intermediate (B)
Intermediate (C)
Upper-Intermediate (D)
Pre-Faculty (PF)

seviyeleri bulunur.

Öğrencilerin devam ettikleri her hangi bir modülden başarılı olabilmeleri için Modül Sonu Notunun 100 üzerinden en az 60,00 olması gerekir.

Modül Sonu Sınavına girebilmek için devamsızlık limitinin aşılmamış olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilen Modül İçi Değerlendirme Esaslarında belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur. Başladığı modülde başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modüle geçemez, aynı modülü tekrar eder.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören herhangi bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve / veya sonunda yapılan İYS’e girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında Upper – Intermediate seviyesindeki modülü başarıyla tamamlamış olması gerekir.

İngilizce Hazırlık Programında öğretim görecek tüm öğrencilere sistemin esasları derslerin başlamasından önce düzenlenen 2 günlük oryantasyon programında tüm detayları ile anlatılır. Ayrıca akademik yıl başında öğrencilere dağıtılan Öğrenci El Kitapçığı yine ayrıntılı olarak sistemin esaslarını içermektedir.

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan bir değişim programıdır. Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün kullanımına sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)
Erasmus programına katılabilmek için yükseköğretim kurumlarının Avrupa Komisyonu tarafından verilen Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahip olmaları gerekir. Öğrenci staj hareketliliği ve personel eğitimi hareketliliği programlarını, yalnızca “genişletilmiş” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar yürütebilir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2007 yılında genişletilmiş EÜB almaya hak kazanmıştır.

Erasmus Anlaşmaları ve Kontenjanlar
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Erasmus programı kapsamından çeşitli alanlarda daha fazla bireyin faydalanabilmesi için Avrupa’daki birçok üniversite ile Erasmus anlaşması yapmıştır.

Erasmus anlaşmaları ile ilgili ülke, bölüm ve kontenjan bazında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki dökümanları inceleyebilirsiniz.
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Anlaşmalarımızın Listesi
Kontenjanlar akademik yıl bazında olup, her dönem yenilenmemektedir.Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Başvuru, seçim ve ilan süreci
Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisine başvurarak programdan faydalanmak istediklerini beyan ederler. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Erasmus Anlaşmaları ve Kontenjanlar bölümünde yer alan Erasmus anlaşmamızın olduğu üniversiteleri öğrenim gördükleri bölüm bazında inceleyerek başvurularını bu kontenjanlar doğrultusunda Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yaparlar. Yükseköğretim kurumları, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler. Bu kriterler her akademik yıl için belirlenerek Ulusal Ajans tarafından ilan edilir.

Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet sayfası ve panolarındaki duyuruları takip ederek başvurularını gitmek istedikleri akademik yıldan bir önceki akademik yıl içinde yapmalıdırlar. Her akademik yılın son başvuru tarihi sitemizin ana sayfasındaki duyurularda belirtilir. Yapılan tüm başvurular, kriterler dahilinde değerlendirilip, sonuçlar internet sayfasında ve duyuru panolarında ilan edilir.

Maddi Destek
Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar. Öğrencilere verilecek olan aylik hibenin miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı'nda ilan edilir.

Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Erasmus öğrencileri gidecekleri okula ayrıca bir okul ücreti veya harç ödemezler, ancak tüm yaşam masrafları kendilerine aittir.

Erasmus'a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları doğmaktadır. Böyle bir durumda Ulusal Ajans'ın yaptığı ek hibe çağrısına cevap verilir. Ek hibenin de tahsis edilememesi durumunda, seçilmiş olan öğrenciler isterlerse "hibesiz" olarak değişim faaliyetinden yararlanabilirler.

Erasmus öğrenim hareketliliği seçim süreci, partner ünviersitelerin son başvuru tarihlerine uyabilmek için Ulusal Ajans’ın hibe sonuçlarını açıklamasından önce tamamlanmaktadır. Ancak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından hibe miktarları açıklanıncaya kadar aday öğrenci statüsündedir. Asil adaylık, ancak hibe sonuçları ilan edildikten sonra açıklanabilir.

Erasmus programına seçilmiş olmak, otomatik olarak hibenin hakedildiği anlamına gelmez. Hibenin yetersiz olması durumunda, hibe dağılımında öğrencilerin Erasmus başarı notları etkili olacaktır.

Seçildikten sonra
Seçilen öğrencilerin isimleri ve e-mail adresleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından partner üniversiteye bildirilir ve öğrencilerin başvuru hakkında yönlendirilmesi istenir. Öğrenciler bu yönlendirmeleri ve partnerin internet sayfasındaki talimatları izleyerek başvuru evraklarını tamamlayıp mümkün olan en kısa sürede Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmelidir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi başvuru evraklarını partner üniversiteye gönderir. partner üniversite, vize için gerekli olan kabul mektuplarını gönderir.

Öğrenciler ilgili ülkenin büyükelçiliği / konsolosluğu ile irtibat kurarak vize işlemlerini yürütürler.

Erasmus öğrencileri, partner üniversitede alacakları dersleri Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile birlikte seçmelidir. Alınacak olan derslerin İEÜ'de hangi derse denk sayılacağı Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler alacakları dersleri ve İEÜ'deki karşılıklarını Erasmus Denklik Tablosuna yazarak Bölüm Koordinatörlerine ve Bölüm Başkanlarına imzalatıp Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir. Alınacak olan dersler aynı zamanda Öğrenim Anlaşmasına da (Learning Agreement) yazılıp imzalatılmalıdır.


İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI

Öğrencilerimizin, Avrupa Birliği üyeliği sürecine girmiş olan ülkemizin politik ve ekonomik durumu, uluslararası ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve onların bu konularda yorum yapmalarına yardımcı olacak, İngilizce dışında, ikinci bir dili öğrenmelerini sağlamak İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin amaçları arasındadır. Eğitim dili İngilizce olan tüm lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin tamamı ikinci bir yabancı dil seçimi yapmak zorundadır. Türkçe dersini IYD olarak yalnız yurtdışı kontenjandan kayıtlanan öğrenciler seçebilirler.Bu amaç doğrultusunda, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Yunanca, Portekizce, Çince ve Arapça dil eğitim programlarını yürütmektedir.

PROGRAM TANITIMI
Zorunlu İkinci Yabancı Dil eğitimi 2 yıldır. Arzu eden öğrenciler talep etmeleri durumunda 3. ve 4. sınıflarda sunulan seçmeli 2. Yabancı dil derslerine devam ederek seçtikleri dilin “İş”, “Kültür”, “Sertifika Sınav Hazırlığı” gibi özel amaçlı alanlarda da bilgi ve deneyimlerini geliştirebilirler. Zorunlu dil derslerinin haftalık ders saati dörttür. Her dönem bir ortak vize, iki quiz, bir sözlü sınav, bir ödev, final sınavı ve bir sunum (üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri için) yapılır. İkinci Yabancı Dil derslerinin yerel kredisi 3, AKTS kredisi 4’tür.