BURSLAR ve ÜCRETLER

 

A- ÖĞRENİM ÜCRETİ BURSU

A-1. TAM ÖĞRETİM ÜCRETİ BURSU

ÖSYS kılavuzunda belirtilen "Tam Burslu" kontenjanlarından yerleştirilen öğrencilere verilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin lisans(4 yıllık) programlarına "Tam Burslu" kontenjandan yerleştirilen öğrencilerden:

 • Öğretim ücreti alınmaz.
 • Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversite’nin sağladığı öğrenci yurdunda kalma olanağı sağlanır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 300 TL ayrıca ödeme yapılır.
 • İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç)Türkiye genelinde:
 • İlk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.100 TL;
 • İlk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 850 TL;
 • İlk 500 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 650 TL;
 • İlk 1000 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 550 TL;
 • Tam burslu kontenjandan lisans (4 yıllık ) programlarına yerleşen diğer öğrencilere yılda 9 ay süresince aylık 400 TL ödeme yapılır.
 • İlk 1000 içinde yer alan tam burslu lisans programı öğrencilerinin yılsonu genel not ortalamalarını 2.50’nin altına düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 400 TL olarak devam eder.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokulu(2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan "Tam Burs" yalnızca öğretim ücretini kapsar. Bu programlara "Tam Burslu" kontenjandan yerleşen öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

A-2. DİĞER ÖĞRETİM ÜCRETİ BURSU

ÖSYM kılavuzunda yer alan, Üniversitemizin "%50 Burslu" veya "%25 Burslu" kontenjanlarından yerleşen öğrencilere verilir. Bu burstan yararlanan öğrenciler, yıllık öğretim ücretlerini %50 veya %25 indirimli olarak öderler.

Tam ve Diğer Öğretim Ücreti Bursu kontenjanları ÖSYS Kılavuzlarında açıklanmaktadır.

B- DİPLOMA BURSU

Diploma Bursu, üniversitelere öğrenci kabulünde uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya(IB), MATURA, ABİTUR vb. diplomalara sahip olup İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan TC ve yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan dâhilinde belirlenen diploma notuna göre verilir.

Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısı oranında indirim yapılmasını kapsar. Burs kapsamındaki diplomalar, başarı puanları ve kontenjanları her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek adaylara duyurulur.

Burs verilen diplomalar ve koşulları aşağıda belirtilmektedir.

 

Diploma Adı Diploma Notu Kontenjanı
IB(Uluslararası Bakalorya) 32 ve üstünde olması 10
ABITUR 2.00 ve altında olması 5
MATURA 2.00 ve altında olması 5

Yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar, "Tam veya Diğer(%50, %25) Öğretim Ücreti Bursları" ile "Diploma Bursu"ndan yararlanamazlar.

 • Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesinde verilen burslar karşılıksızdır.
 • Burslar Yabancı Dil Hazırlık Programında geçen 1 yıllık süreyi kapsar.

Bursların Durdurulması

 • Burslar öğrenimine ve derslere devam eden öğrencilere verilir.
 • Kayıtlarını donduran,
 • Burslu olarak öğrenimine devam ederken herhangi bir yarıyılda mazeretsiz olarak derslerine kayıt yaptırmayan,
 • Kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı veya bölüm derslerinde yeterli devamı sağlamayanların
 • aylık ödemeleri kesilir ve bu sürelerde yurtta ikamet etmelerine izin verilmez. Yurtta ikamet yerine, kira yardımından yararlanmakta olanların ödemeleri durdurulur.

Bu öğrencilerin ilgili akademik yılsonunda durumları tekrar değerlendirilir ve gerekli başarı koşullarını sağlamaları halinde burslarının devamına izin verilebilir.

Bursların Kesilmesi

Tam ve Diğer Ücret bursları ile Diploma Bursu alan öğrencilerden;

 • İngilizce Hazırlık Programında bir öğretim yılı sonunda başarılı olamayanların,
 • Bulunduğu öğretim programında akademik yılsonu genel not ortalamasını 1.80'nin altına düşüren öğrencilerden, takip eden yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını 1.80′e yükseltemeyenlerin,
 • Üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapanların,
 • Üst üste veya aralıklı olarak iki dönem kayıt yenilemeyenlerin (ders kaydı yapmayanların),
 • Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların,
 • Normal öğrenim süresini aşanların,
bursları kesilir.

Akademik yıl sonu genel not ortalamasını 1.80'nin altına düşüren burslu öğrencilere, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere takip eden yarıyılda burslu olarak öğrenime devam etme imkânı verilir. Bu yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını 1.80'e yükseltememeleri halinde bursları kesilir.

Yabancı Dil hazırlık öğretimine devam ettiği birinci yılın sonunda başarısız olduğu için bursu kesilenlerin bursları, yabancı dil hazırlık sınıfında en geç ikinci yılın sonuna kadar başarılı olmaları durumunda yeniden bağlanır.

"Herhangi bir dersten başarısız olunması durumunda yılsonu genel not ortalaması 1.80 ve üzerinde olduğu sürece Tam ve Diğer Ücret bursları ile Diploma Bursu kesilmemektedir."

C- BAŞARI BURSU

Başarı Bursu İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne genel kontenjan (burssuz) yerleşen öğrencilere verilir.

İngilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilen bir burstur.

Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler.

Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilir.

Başarı bursu ;

 • Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine,
 • Herhangi bir dönemde eksik ders alanlara,
 • Aldığı derslerin tümünden başarılı olamayanlara,
 • Daha önce başka bir kurumda aldığı derslerden muafiyet verildiği için eksik ders alanlara
 • Her hangi bir dersten (W) notu olanlara,
 • İki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olmayan öğrencilere verilmez.

Öğrenciler 1. sınıfta aldıkları derslerin başarı notlarına göre en erken 2. sınıfta Başarı Bursu alabilirler.

Başarı bursu alabilecek öğrenciler belirlenerek her sene Eylül ayı başında Mütevelli Heyete sunulur.

Başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler ertesi yıl öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in belirlediği oranlarda indirimli olarak öderler.

D- DESTEK BURSU

Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin öğretim masraflarını kendilerinin karşılaması esastır. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğu takdirde çok sınırlı miktarda öğrenciye tam veya kısmi destek bursu verilebilir. Destek Bursu, yabancı dil hazırlık programı hariç bölümünde en az 1 dönem öğrenim gören ve Genel Not Ortalaması en az 2.25 olan öğrencilere bütçe imkânları dâhilinde verilir. Destek Bursu süreklilik arz etmez. Destek bursu verilen öğrencilerin durumu her dönem sonunda yeniden değerlendirilir.

Bursun devam edip etmeyeceği; etmesi halinde ne şekilde devam edeceği Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir öğrenci aday gösterilmesi ve uygun görülmesi halinde birden fazla akademik dönemde destek bursu alabilir.


Öğrenci İşleri Personeli

Aytül TÜZEMEN APAYDIN
0 232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr
Pınar GÜVENİR
0 232 488 81 79
pinar.guvenir@ieu.edu.tr

 

 

 


ÜCRETLER

Lisans ve Meslek Yüksekokulu Programları Ücretler (2012-2013 öğretim yılı için)

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Üniversitenin 2012-2013 akademik yılı öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Bölüm / Program Adı Devam Eden Öğrenciler
(2011 ve öncesi girişliler)
Yeni Öğrenciler
(2012 girişliler)
Mimarlık Bölümü 15.900 TL (KDV Dahil) 17.500 TL (KDV Dahil)
Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü 15.900 TL (KDV Dahil) 17.500 TL (KDV Dahil)
Hukuk Fakültesi * --- 17.500 TL (KDV Dahil)
UOLP (Dört Yıllık Uluslar arası Ortak Lisans Programları) ** 15.900 TL (KDV Dahil) 15.900 TL (KDV Dahil)
Diğer Lisans (dört yıllık) Programları İçin 15.900 TL (KDV Dahil) 15.900 TL (KDV Dahil)
Meslek Yüksekokulu UOÖLP Programları
(SQA-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu)
15.900 TL (KDV Dahil) 15.900 TL (KDV Dahil)
Meslek Yüksekokulu Diğer Programlar (Türkçe) * --- 8.000 TL (KDV Dahil)

* 2012-2013 öğretim yılından itibaren açılması teklif edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabulü halinde öğrenci alınacaktır.

** SUNY(ABD-New York Eyalet Üniversitesi) ile müşterek yürütülen UOLP (Dört yıllık Uluslararası Ortak Lisans Programı) öğrencileri üniversitemizde bulundukları dönemlerin ücretini üniversitemize, yurt dışında bulundukları dönemlerin ücretini yurt dışında öğrenim gördükleri üniversiteye öderler. Yurtdışı üniversitelerin öğretim ücretleri günün koşullarına göre yıllık olarak kararlaştırılır ve kendi sayfalarında yayınlanır. Bu programların ücretleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.

İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden de bölümlerinde/ programlarında belirtilen ücretler alınmaktadır.

Öğretim ücretleri iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Birinci ödeme ilk kayıt sırasında, ikinci ödeme bahar dönemi ders kayıtlarından önce Akademik Takvim'de belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.

Öğretim ücretleri, öğrenci numarasıyla ING BANK’ın herhangi bir şubesinden EFT/Havale ücreti alınmaksızın ödenmektedir.

Üniversitenin anlaşmalı bankası olan ING BANK Bonus Kredi Kartı sahiplerine isteğe bağlı olarak, banka koşullarına göre 12 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: accounting@ieu.edu.tr

 

360 SANAL KAMPÜS TURU İEÜ TANITIM FİLMLERİ KARİYER MERKEZİ ULUSLARARASI BAĞLANTILAR İZMİR'DE YAŞAM YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER YURT OLANAKLARI