BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI:


Çalıştay boyunca poster bildiri olarak sunulmak üzere daha önce yayımlanmamış ve moleküler yaşam bilimleri şemsiyesi altında yer bulan tüm disiplinlerin lisans ve lisansüstü eğitimlerindeki değişim ve gelişimin, akademi ve endüstri perspektiflerinin bilimsel yetkinlikler, akademik ve profesyonel bilgi, beceri ve tutumlar üzerinden irdelenmesine yönelik özgün çalışmalar gönderilebilir. Etkinlikte Moleküler Yaşam Bilimleri alanlarında lisans ve lisansüstü eğitime yönelik tanımlayıcı ya da analitik çalışmaların sunulması beklenmektedir.

- Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir poster bildiri yollayabilirler. Gönderilen tüm bildiriler Çalıştay Bilimsel Kurulu’nca değerlendirilecek ve uygun bulunanlar çalıştayda poster bildiri olarak sunulacaktır.

- Bildiri özetleri ingilizce olarak kayıt formu doldurulurken yüklenecektir.

- Bildirilerin Çalıştay Bilimsel Kurulu’nca değerlendirilmesi için, bildiriyi sunacak olan yazarın çalıştay kayıt ücretinin yatırılması da dahil olmak üzere çalıştay kaydını tamamlamış olması gerekir.

- Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Çalıştay Bilimsel Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik kabul edilmeyecektir.

- Kabul edilen bildiri özetleri Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry, TJB, SCI-E) ek sayısında yayınlanacaktır. Mazeretsiz olarak poster asmayan katılımcıların bildirileri yayımlanmayacaktır.

- Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, bildirinin gönderilmesi ve bildiriyi sunacak katılımcının kayıt işleminin tamamlanması ardından 31 Ağustos 2018 tarihine kadar sistemde tanımlanan katılımcı adresine gönderilecektir.

Özet Metninin Hazırlanması:

- Tüm bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanacaktır.

- Bildiri özet başlığı çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Tüm harfler büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.

- Yazar ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır. Çalışılan kurumlar net olarak belirtilmeli ve üst simge olarak numaralandırılmalıdır.

- Tüm bildirilere ait özet metinler, her dil için 250 kelimeyi (boşluklar dahil 2000 karakter) aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar ad ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

- Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, analitik çalışmalarda, “Background”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions” alt başlıklarını içermelidir. Diğer tür çalışmalarda da uygun alt başlıklar yapılandırılmalıdır.

- Bildiri özetlerine kaynakça, resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.

- Bildirinizle ilgili anahtar sözcükler özet metnin altında en az 3 adet, virgül ile ayrılmış olarak anahtar sözcükler başlığı ile belirtilmelidir.

- Bilimsel desteklere ait açıklamalar özetin sonunda belirtilmeli ve kelime kısıtlaması içine dahil edilmelidir.

- İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

Poster Sunum Özellikleri

Posterler, 90X120 cm ebadında sunulacaktır.
Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.
Poster bildirilerin sunumlarında amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve referans başlıkları mutlaka belirtilmelidir.

Sözlü Bildiriler

Bazı seçilmiş posterlere çalıştayda sunulma şansı tanınacaktır. Sözlü bildiri yapmak isteyip istemediğinizi lütfen başvurunuz sırasında belirtiniz.

Poster Ödülleri

Çalıştay Bilimsel Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olan 3 çalışmaya poster ödülü verilecektir.